Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Metody pracy z grupą

  praca w kręgu i rundki jako technika dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, emocjami, wrażeniami

  burza mózgów

  rysunki i prace plastyczne

  śpiew i muzykowanie

  inscenizacje, odgrywanie scenek

  zabawy, gry

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Struktura zajęć socjoterapeutycznych

  Mają one charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycję aktywności sprzyjającej osiągnięciu tych celów.

  Zasady:

  - bezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Cele realizowane przez socjoterapie

  Socjoterapia realizuje cele:

  Cele edukacyjne w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej to:

  - uczenie się rozpoznawania emocji

  - poznawanie mechanizmów uzależnień

  ­- zapoznanie się z chorobami społecznymi np. AIDS

  Program może być także ukierunkowany na uczenie się wybranych technik pracy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Istota socjoterapii

  Do zajęć wchodzących w skład pomocy psychologicznej zaliczamy:

  Psychoterapię (wg Strojnowskiego) – to zamierzony, systematyczny proces interakcji rozwijany między pacjentem a terapeutą lub grupą terapeutyczną w celu usuwania u pacjenta zaburzeń komunikacji, nieprawidłowych procesów psychicznych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Pojęcie socjoterapii

  a) wg psychiatrów i psychoterapeutów:

  Socjoterapia to organizacja środowiska społecznego wspierającego proces leczenia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (włączają socjoterapię w zakres znaczeniowy terapii środowiskowej); wyodrębniają socjoterapię bierną i czynną

  b) wg...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna - W poszukiwani nowych obszarów badawczych

  Nawiązując do klasycznych interpretacji H. Radlińskiej, R. Wroczyńskiego i A. Kamińskiego przyjmujemy, iż przedmiotem naukowych zainteresowań pedagogiki społecznej jest środowisko wychowawcze. Dyscyplina ta zajmuje się teorią kształtowania środowiska oraz teorią środowiskowych uwarunkowań edukacji i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /8 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Kompensacja społeczna

  a) O istocie i funkcjach kompensacji społecznej H. Radlińska tak pisze: jest to: celowe wyrównywanie braków, uzupełnianie niepomyślnych sytuacji osobistej czy grupowej, stwarzanie warunków życia uznawanych za normalne. W subiektywne środowisko upośledzone wprowadza wartość środowiska obiektywnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Pojęcie diagnoza społeczna

  a) H. Radlińska przyjęła z medycyny za pośrednictwem języka pracy społecznej ( Mary Richmond) pojęcie diagnoza społeczna i wprowadziła je do teorii pracy socjalnej i kulturalnej. Za przedmiot diagnozy społecznej uznała: potrzeby psychiczne i społeczne ( socjalne, wychowawcze, opiekuńcze). Szczegółową...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin siły społeczne

  a) H. Radlińska prowadza ww. pojęcie do uzdolnień i cech jednostek i grup społecznych, wyrażających się lub mogących się wyrazić w jakiejkolwiek dziedzinie aktywności. Pedagogika społeczna, zdaniem autorki, interesuje się rolą jednostek ( grup) silnych, zdolnych do pracy w środowisku, jak i słabych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Wychowanie równoległe

  a) Termin ten wprowadził R. Wroczyński, określając go jako ,,szeroki strumień wpływów wychowawczych oddziałujących na młodą generację poza szkołą”. ,,Wychowanie równoległe” jest jego zdaniem pojęciem szerszym od ,, wychowania pozaszkolnego”. Dostrzega także znaczenie tego pojęcia w kontekście...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 387

  praca w formacie txt

Do góry