Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DECYZJE DOTYCZĄCE BUDOWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwo mają zapewnić jego rozwój, który jest podstawowym warunkiem utrzymania pozycji osiągniętej na rynku i ewentualnej jej poprawy. Rozwój przedsiębiorstwa realizowany jest przede wszystkim w wyniku inwestycji rzeczowych polegających na budowie środków trwałych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTA DYREKTYWA RADY

  Z 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EEC), wydana na podstawie artykułu 44 ust. 3 pkt g Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską była wielokrotnie korygowana (w latach: 1983, 1984, 1989, 1990, 1994, 2001, 2003, 2003) i zawiera: wskazanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT BANKOWY

  Dokument potwierdzający złożenie depozytu terminowego (wkładu oszczędnościowego) w banku. Jest to dokument niezbywalny, tzn. nie można dokonywać nim obrotu. Obie strony umowy, tj. deponujący oszczędności (deponent) i bank (depozytariusz), nie zmieniają się podczas jej trwania.

  Depozyty (wkłady...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE OPTYMALIZACYJNE

  Oznaczają akty wyboru spośród wielu możliwych wariantów działania jednego, najlepszego ze względu przyjęte kryterium. D.o. powinny być zgodne z zasadą racjonalnego działania, z powodu ograniczonych zasobów, proces ich podejmowania zaś musi być racjonalny pod względem rzeczowym i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Wstępna analiza finansowa, ma na celu zdobycie ogólnej orientacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej, płynności i rentowności przedsiębiorstwa. Podstawą tego typu analizy jest sprawozdawczość finansowa w obligatoryjnej postaci lub też przekształcona do postaci analitycznej. Trzeba jednak zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT DEPOZYTOWY

  Imienne lub płatne na okaziciela świadectwo zdeponowania określonej kwoty na określony czas, która zostanie zwrócona deponentowi wraz z ustalonym oprocentowaniem w terminie wymagalności. Są to zwykle certyfikaty o dużych nominałach, emitowane zazwyczaj przez władze finansowe państwa i duże banki w celu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANE

  Liczby, fakty, pojęcia lub polecenia przedstawione w sposób dogodny do przekazywania, interpretacji lub przetwarzania metodami ręcznymi bądź automatycznymi. D., którym przy zastosowaniu odpowiednich konwencji przyporządkowano jakieś znaczenie, określa się jako informacje. Te same d. mogą zatem wyrażać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /17 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY

  Polisa ubezpieczeniowa, dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej, wystawiony ubezpieczającemu przez ubezpieczyciela (towarzystwo ubezpieczeniowe, np. PZU S.A.). Zapewnia wypłatę określonej sumy (odszkodowania) przewidzianej w umowie za straty (szkody) poniesione przez ubezpieczonego w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA KSIĘGOWANIA

  Data zarejestrowania zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE BRUTTO

  Polega na włączeniu do właściwego budżetu (państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) wszystkich wpływów i wydatków danego podmiotu pełnymi sumami. Tę formę budżetowania stosuje się wtedy, gdy w danej jednostce nie występuje powiązanie i współzależność między wpływami a wydatkami. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry