Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DŁUGOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Lokaty długoterminowe, długoterminowe inwestycje finansowe, długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje zaliczane do aktywów trwałych, cechą szczególną d.p.w. jest to, że zgodnie z wolą inwestora stanowią trwałą lokatę i składnik jego inwestycji długoterminowych. Warto podkreślić, że wyróżnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA ROZLICZENIOWA

  Dokument składany co miesiąc przez płatników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania d.r. za kolejny miesiąc, jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA KONSOLIDACYJNA

  Obejmuje wszystkie pierwotne dokumenty prawne i protokoły, zestawy sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją, opisowe wyjaśnienia, załączniki objaśniające sposób wyceny konsolidacyjnej lokat, jak również arkusze konsolidacyjne, na podstawie których można zweryfikować prawidłowość i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCHODY BUDŻETU

  Wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz budżetu państwa (jednostki samorządu terytorialnego) przez przedsiębiorstwa państwowe, sektor prywatny, osoby fizyczne, a także z zagranicy -  na finansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań publicznych (samorządy otrzymują środki poprzez udział w podatkach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTROLLING

  Pojęcie niejednoznaczne, używane w węższym lub szerszym zakresie, zawsze jednak w związku z zarządzaniem, a w określonych okolicznościach także z rachunkowością. Istnieją dwa nurty rachunkowości dla celów zarządzania: anglosaski, który przyjął nazwę „rachunkowość zarządcza” (management...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA OTWARCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Księgi rachunkowe otwiera się na: 1) dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia gospodarczego wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym; 2) początek każdego następnego roku obrotowego; 3) dzień zmiany formy prawnej; 4) dzień wpisu do rejestru połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEK

  Instrument płatniczy, za pomocą którego wystawca poleca w formie pisemnej bankowi wypłatę lub przekazanie określonej imiennie osobie lub okazicielowi określonej kwoty środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wystawcy cz. Za pomocą cz. gotówkowego przeprowadzane są rozliczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATA ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości.

  Księgi rachunkowe zamyka się: 1) na dzień kończący rok obrotowy; 2) na dzień zakończenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘŚCI ZAPASOWE

  Materiały wykorzystywane podczas napraw i remontów, służące zastępowaniu wadliwych bądź uszkodzonych części. Mogą być zakupione z zewnątrz, wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie lub odzyskiwane z likwidowanych obiektów, maszyn czy urządzeń.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERTYFIKAT

  Zaświadczenie (dowód, dokument) będące urzędowym świadectwem stwierdzającym stan faktyczny. Pojęcie to używane jest głównie w odniesieniu do dokumentów morskich, ekonomicznych i w handlu zagranicznym. C. potwierdzają m.in. prawo do: 1) wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt

Do góry