Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

  Dokumenty księgowe wystawione przez daną jednostkę wyłącznie na własne potrzeby wewnętrzne jednostki. W d.w. znajdują odbicie operacje gospodarcze, w których uczestniczą tylko komórki organizacyjne danej jednostki (zakładu, instytucji). Dokumentowanie operacji i zdarzeń, w którym biorą udział zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZAKUPU

  Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: zamówienia (jedna z form zapewnienia realizacji dostawy -  są one ofertą zakupu, a po potwierdzeniu przez przyszłego dostawcę są równoważne umowie); umowy (w obrocie gospodarczym, np. umowa dostawy, sprzedaży, dostawca zobowiązuje się do wytworzenia lub dostarczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA OBROTU ZAPASAMI

  Zbiór dokumentów przychodowych i rozchodowych potwierdzających przyjęcie do magazynu i rozchód z magazynu majątku obrotowego (materiałów, towarów, wyrobów, półfabrykatów). W obrocie materiałowym stosowane są następujące dowody: 1) dowody przychodowe; 2) dowody rozchodowe; 3) dowody przychodowo-rozchodowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do posiadania dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

  Zestaw dokumentów wykorzystywanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Dokumentacja ta może przykładowo obejmować: 1) przewodniki (instrukcje, np. zakładowa instrukcja kosztów); 2) rozdzielniki; 3) karty kompletacyjne; 4) dowody pobrania materiałów; 5) karty limitowe; 6) dowody przekazania wyrobów do magazynu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA REWIZYJNA

  Gromadzona jest przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych i powinna obejmować: 1) umowę o badanie; 2) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania, członków zespołu rewizyjnego oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub kierującego nim o niezależności w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY

  Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: oferty sprzedaży, ogłoszenia przetargowe; zamówienia; umowy; dokumentację rozchodu sprzedanych składników majątku; dokumentację rozliczeniową; rejestry sprzedaży; rejestry korekty sprzedaży; protokoły reklamacyjne wystawiane przez nabywcę. Oferta sprzedaży stanowi, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA SYSTEMU

  Szczegółowy opis działania systemu. Zgodnie z powszechną zasadą d.s. dzieli się na: założenia projektowe; projekt techniczny; dokumentację programową; dokumentację eksploatacyjną.

  Założenia projektowe zawierają koncepcję systemu z jego charakterystyką techniczną, ekonomiczną i organizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Zbiór dokumentów obejmujący: dokumentację obrotu środkami trwałymi; dokumentację aktualizacji wartości środków trwałych; dokumentację szczegółową obiektów inwentarzowych środków trwałych.

  Obrót środkami trwałymi potwierdzany jest: 1) dowodami zakupu i sprzedaży (faktura VAT, faktura VAT...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJE UBEZPIECZENIOWE

  Dokumenty ubezpieczeniowe; zagadnienia związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne reguluje obowiązująca od 1 stycznia 1999 r. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która określa m.in.: 1) zasady i tryb dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych; 2) zasady i tryb dokonywania zgłoszeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 649

  praca w formacie txt

Do góry