Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOTACJA

  Subwencja, subsydium, donacja, bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jednostce gospodarczej ze środków budżetu lub innych funduszy. Wyróżnia  się następujące rodzaje d.:

  1) przedmiotową (stanowiącą dopłatę do określonych rodzajów wyrobów i usług w celu wyrównania różnicy między...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza konstrukcję rachunku wyników, w której - dzięki rozdzieleniu ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe - wynik finansowy na sprzedaży jest ustalany dwustopniowo, tj. jako wynik (marża) brutto ze sprzedaży, stanowiący rezultat odjęcia od przychodów netto ze sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZBIORCZE

  Dowody księgowe, w których ujęto więcej niż jedną operację gospodarczą. Zazwyczaj d.zb. są jednocześnie dokumentami wtórnymi. D.zb. służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dokumentów źródłowych, które w d.zb. muszą być pojedynczo wyszczególnione. D.zb. są sporządzane dla grup operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE

  Wszystkie dokumenty księgowe, które zostały sporządzone w danej jednostce z przeznaczeniem dla jednostek obcych (kontrahentów jednostki). Rozróżnia się d.z. własne i obce.

  D.z. własne są w oryginale przekazywane kontrahentom i służą do udokumentowania: 1) sprzedaży składników majątku trwałego lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY WTÓRNE

  Wtórniki, dowody księgowe sporządzone na podstawie danych z jednego lub kilku dokumentów źródłowych (niekiedy w zestawieniu z danymi ksiąg rachunkowych, np. dokumentacja różnic inwentaryzacyjnych), a nie w wyniku bezpośredniej obserwacji i pomiaru operacji gospodarczej.

  D.w. są sporządzane na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZASTĘPCZE

  Dokumenty wystawione do czasu otrzymania obcego dokumentu źródłowego. D.z. wystawiane są również za zgodą kierownika jednostki w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dokumentów źródłowych. Nie może to jednak dotyczyć udokumentowania operacji gospodarczych, których...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY KORYGUJĄCE POPRZEDNIE ZAPISY

  Dokumentami korygującymi są dowody księgowe, których zadaniem jest korygowanie błędów i nieprawidłowości występujących w zapisach dokonanych w innych, wcześniej wystawionych, dokumentach. Do podstawowych dokumentów korygujących zalicza się:

  1) fakturę korygującą VAT;

  2) polecenie księgowania (PK)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY POJEDYNCZE

  Dowody pojedyncze, w d.p. (np. asygnata kasowa, kwit magazynowy, faktura VAT) ujęte są tylko pojedyncze operacje gospodarcze w odróżnieniu od dokumentów zbiorczych, w których ujęto więcej niż jedną operację gospodarczą. Zazwyczaj d.p. jest jednocześnie dokumentem źródłowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY PRZEWOZOWE

  Listy przewozowe, dokumenty transportowe, jeden z podstawowych rodzajów dokumentów handlowych, obok faktury handlowej i dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzający, że towar przy użyciu odpowiedniego środka transportowego został wysłany lub w najbliższym czasie zostanie wysłany do odbiorcy.

  W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

  Dowody księgowe sporządzane przez jednostkę, stanowiące podstawę zapisów księgowych w celu rozliczenia danych księgowych wcześniej dokonanych w księgach rachunkowych zapisów według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. Do d.r. zaliczane są np.: polecenia księgowania, noty memoriałowe, zestawienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt

Do góry