Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ

  Wtórne akty prawa wspólnotowego (niebędące traktatami założycielskimi) wydawane na podstawie art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wiążące dla każdego państwa członkowskiego jedynie w zakresie celu. Dyrektywy należy traktować jako wytyczne skierowane do władz państw...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOW-JONES

  Indeks giełdy nowojorskiej; pełna nazwa indeksu: Dow-Jones Industrial Average; miejsce ustalania indeksu: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange, NYSE). Na początku działalności giełdy indeks ten liczony był jako średnia arytmetyczna kursów 12 spółek.

  Kilkanaście lat później...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Przestrzeganie przepisów normujących zasady i tryb dokonywania wydatków i rozchodów oraz pobierania dochodów i przychodów przez jednostki wykonujące budżet. Ustawa o finansach publicznych określa sytuacje gospodarcze stanowiące naruszenie d.f.p., np. wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD KSIĘGOWY

  Dokument księgowy, w rachunkowości obowiązuje zasada dokumentacji zapisów księgowych, wyrażająca się w tym, że każda operacja gospodarcza powodująca zmianę w aktywach, pasywach, kosztach, przychodach oraz wyniku finansowym musi być udokumentowana (potwierdzona) dowodem spełniającym wymagania d.k. Za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKONTO

  Pojęcie używane w kilku znaczeniach. Najczęściej spotykane z nich to: 1) naliczone z góry oprocentowanie z tytułu udzielonego kredytu; 2) skup weksli przez bank przed terminem ich wykupu (np. jeśli bank przyjął do d. weksel na kwotę 5000 zł, płatny po 20 dniach, stopa dyskontowa banku wynosi 6%, to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

  Dokumenty lub formularze ścisłego zarachowania, druki ścisłego rozliczenia z ich pobierania i korzystania, druki ścisłej ewidencji, formularze, które jako przyszłe dokumenty (dowody) księgowe są w szczególny sposób zabezpieczane. Podlegają one specjalnej ewidencji oraz rozliczeniu z ich pobierania i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPONENCI CZĘŚCI BUDŻETOWYCH

  W celu wykonywania budżetu państwa ustanowiono trzy szczeble dysponowania środkami budżetowymi: dysponenci części budżetowych (dysponenci główni) i dysponenci drugiego i trzeciego stopnia.

  Dysponentami części budżetowych są osoby upoważnione do gospodarowania środkami budżetowymi i przekazywania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUMPING WALUTOWY

  Polityka świadomego zaniżania kursu waluty krajowej przez władze monetarne, mająca na celu wzrost konkurencyjności cenowej towarów danego kraju na rynkach międzynarodowych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

  Dokumenty pierwotne, dowody źródłowe, dowody księgowe, które stanowią pierwsze pisemne stwierdzenie faktu dokonania operacji gospodarczej. Dokumenty te są sporządzane zazwyczaj bezpośrednio po dokonaniu danej operacji i często w miejscu jej dokonania. Jedynie d.ź. może stanowić dokument stwierdzający...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPLIKAT DOKUMENTU

  Odpis, drugi egzemplarz, ponownie wystawiony dokument, kopia, d.d. występują w przypadku ponownego wystawienia określonych dokumentów, np. dowodów księgowych, na podstawie ich kopii przez wystawcę dokumentu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia pierwotnego (oryginalnego) dokumentu z dopiskiem, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt

Do góry