Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień etapy pracy w metodzie grupowej

  A. Kamiński jest to metoda pracy socjalnej , a także wychowawczej , w której „... wychowawca (pracownik socjalny) ma przed sobą zespolony przez wspólne zadanie zbiór osób ; wiąże go nie tylko ‘dialog’ z pojedynczymi członkami tej zbiorowości - jego talent wychowawczy wyraża się w umiejętnościach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zasady stosowania metody indywidualnych przypadków?

  Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań , polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich , uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze , lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej przez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są etapy organizowania pracy środowiskowej

  Przez organizowanie środowiska- w ujęciu pedagogiki społecznej- należy rozumieć wytwarzanie bodźców wychowawczo wartościowych oraz kompensowanie wpływów ujemnych. Aktualizując w środowisku pozytywne bodźce rozwojowe np. przez powoływanie i organizowanie instytucji wychowawczych ( świetlice, kluby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cele pracy w metodzie organizowania środowiska lokalnego

  Celem zasadniczym organizowania środowiska jest wspomaganie rozwoju. Otoczenie powinno stwarzać możliwości i warunki, aby każdy człowiek mógł w nim realizować określone racjami rozumu aspiracje. Wtórne cele organizacji środowiska- to cele opiekuńcze oraz wyrównywanie braków czyli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto był twórcą pojęcia siły społeczne i co to oznacza

  SIŁY SPOŁECZNE (H. Radlińska) .

  Siły społeczne są to aktualnie ujawniające się albo ukryte potencjalne wartości jednostek i grup społecznych , urządzeń i instytucji , dające pedagogowi społecznemu oparcie w jego pracach , jeśli zostaną one zaktywizowane i staną się czynnikami przewodnimi w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj cechy rodziny jako grupy społecznej

  Rodzina- podstawowa grupa pierwotna gr. społeczna złożona z małżeństwa i dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych każdego z małżonków. Naturalna gr.społ., która stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym.

  cechy:

  * wspólne zamieszkanie, nazwisko...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zasadnicze funkcje rodziny

  prokreacyjna – zawiera się nie tylko w powoływaniu nowych członków rodziny, ale też w zaspokajaniu emocjonalnych potrzeb rodziców. 

  seksualna – służy zaspokajaniu seksualnych potrzeb członków

  materialna – zaspokajanie materialnych (aktualnych i przyszłych) potrzeb rodzin, prowadzenie gospodarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień cechy podstawowe środowiska lokalnego

  Środowisko lokalne to gromada ludzi zajmująca ograniczone, względnie izolowane terytorium, posiadających wspólną tradycje, wartości, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności, gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt

  Charakterystyka

  Depozyt oznacza umowę na mocy której jedna osoba przyjmuje na przechowanie ruchomości drugiej osoby takie jak: pieniądze, przedmioty złożone do przechowania (w banku; w sądzie; w zastaw; jako kaucja itd.).

  Depozyt pieniężny określa środki pieniężne powierzone bankowi przez klienta na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe cechy grupy rówieśniczej

  Grupa rówieśnicza – organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo.

  Warunki istnienia grup rówieśniczych:

  Podstawę istnienia grup rówieśniczych stanowią ich cele:wspólne –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 215

  praca w formacie txt

Do góry