Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasady interwencji w rodzinie - Obowiązek udzielania pomocy rodzinie

  O kondycji rodziny trwa burzliwa debata,  jak pomagać i wspierać rodzinę w sytuacji  jej dysfunkcji i zagrożenia dobra dziecka. Jedni kładą nacisk na autonomię rodziny i jej bezwzględny prymat w wychowaniu dzieci akcentując, że to rodzina powinna podejmować decyzje o potrzebie skorzystania z  pomocy i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa rodzinnego

  1.  Zasada dobra dziecka. To nakaz kierowania się kryterium najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w działalności publicznych i prywatnych instytucji: opieki społecznej, sądów, władz administracyjnych, ciał ustawodawczych (przepisy kro: art.56, 109, 114); ( Konwencja: art. 3);  

  2.  Zasada autonomii...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne jest  częścią prawa cywilnego,  to m.in.: kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro), kodeks karny (kk), kodeks postępowania karnego (kpk), kodeks cywilny (kc), kodeks postępowania cywilnego (kpc).  Brak jest jednego skodyfikowanego dokumentu regulującego wszystkie podstawowe kwestie prawa rodzinnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa rodzinnego

  Źródłami prawa rodzinnego są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane przez Parlament umowy międzynarodowe, rozporządzenia wydawane na mocy ustaw, akty prawa miejscowego (art. 87 Konstytucji RP).  

  Umowy międzynarodowe. Ratyfikowane umowy międzynarodowe to w myśl art. 91 ust.1 Konstytucji RP „...część...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Brak zdolności do czynności prawnych

  Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać drobnych czynności dnia codziennego, np.: dysponować swoim kieszonkowym, dokonywać zakupu biletów do kina, robić drobne zakupy żywnościowe i dysponować...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  Ograniczoną zdolność  do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 17 (art. 12 i  15 kc), oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych oznacza m.in. możliwość bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierania umów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Nieletni

  To osoba, wobec której stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn):

  -  Osoba, która nie ukończyła lat 18, względem której stosuje się przepisy o zapobieganiu  i zwalczaniu demoralizacji;

  -  Osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małoletni

  To osoba, która nie ukończyła lat 18 (stosownie do przepisów kodeksu cywilnego).  Przez zawarcie związku małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 1,2 kc).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Dziecko

  Według Konwencji o prawach dziecka, to każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba  że zgodnie z prawem odnoszącym się dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność (art. 1). 

  Dziecko, wg ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, to każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (art. 2...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Powinowaty

  To krewny małżonka, tj. np. pasierb, teściowie, szwagier – powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa (regulują to art.: 19, 144, 56 kro).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /152

  praca w formacie txt

Do góry