Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Instytucje wspierające - Służba zdrowia

  Lekarz i pielęgniarka mają obowiązek powiadomić inne służby społeczne o występowaniu przemocy wobec dziecka. Nie stoi temu na przeszkodzie tajemnica lekarska, ponieważ lekarz jest zwolniony z tajemnicy, gdy:

  •  z mocy szczególnych przepisów jest zobowiązany poinformować władze o określonych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje wspierające - Policja

  Policjanci wykonując swoje czynności:  rozpoznania, zapobiegania  i wykrywania przestępstw  i wykroczeń wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze  i administracyjno-porządkowe, mają m.in. prawo: legitymowania osób, zatrzymywania, przeszukiwania osób i pomieszczeń (w ramach trybu i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje wspierające - Kurator sądowy

  Kuratela to roztoczenie pieczy nad osobami, które z różnych przyczyn faktycznych i prawnych  nie mogą prowadzić swoich spraw. Do zadań kuratorów sądowych należą zadania wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne,  profilaktyczne, kontrolne. To także: ustalenie warunków  życia nieletniego, udzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /2 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje wspierające - Sąd rodzinny

  Sądy to kluczowy partner powiatowych centrów pomocy rodzinie. Podejmując niezawisłe decyzje ingerencji we władzę rodzicielską i w zakresie potrzeby umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wprost odnoszą je do zadań systemu pomocy społecznej, który jest odpowiedzialny za wykonanie orzeczeń i postanowień...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje wspierające - Ośrodek pomocy społecznej (Ośrodek - ops) – gmina

  Zadaniami gminy są m.in.: praca socjalna, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (art. 17 ups). To zadania  o charakterze wspierającym i pierwszorzędowym mające na celu wsparcie dysfunkcjonalnych rodzin i przeciwdziałanie sytuacjom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje wspierające - Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Centrum - pcpr) - powiat

  Centrum ma obowiązek pomocy rodzinie zastępczej w przezwyciężaniu trudności w opiece  nad powierzonymi dziećmi, zaś rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy z pcpr. W ramach tego obowiązku powinna informować Centrum o istotnych problemach i trudnościach dotyczących dziecka.  

  Centrum udziela pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w opiece zastępczej - Piecza zastępcza a rodzina naturalna

   Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnych, tak jak  w przypadku adopcji; dziecko nie uzyskuje statusu dziecka rodziców zastępczych.  

  -  Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie dochodzi pomiędzy nimi do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /4 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w opiece zastępczej - Piecza zastępcza - tryb umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej

  Zgodnie ze standardami prawnymi zawartymi w Konwencji o prawach dziecka (art. 9), dzieci  w Polsce mogą być umieszczane poza rodziną w trybie sądowym i administracyjnym podlegającym kontroli sądu.  Tryb sądowy.

  Tryb sądowy dotyczy przypadków umieszczenia dziecka poza rodziną w wyniku wydania orzeczenia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w opiece zastępczej - Rodziny zastępcze

  Podstawowym celem umieszczenia dziecka poza rodziną jest udzielenie wsparcia dziecku  i rodzinie. Piecza zastępcza z założenia jest nastawiona na przywracanie dziecka rodzinie. 

  W sytuacji naprawy chorego układu rodzinnego (reintegracja rodziny) dziecko powinno do niej wrócić. 

  Tak więc rodzinna opieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko w opiece zastępczej - Przysposobienie – adopcja

  Standardy prawne dotyczące przysposobienia wyznaczają: Konwencja o prawach dziecka (art. 21, 7, 9, 11, 20),  Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego (konwencja haska) oraz, na gruncie europejskim, Konwencja o Przysposobieniu Dzieci z dnia 24 kwietnia 1967 r...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Marian Dodano /08.09.2011 Znaków /2 792

  praca w formacie txt

Do góry