Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FACTORING

  Usługa finansowa polegająca na przeniesieniu przez wierzyciela (faktoranta) wierzytelności wynikających z tytułu dostaw towarów, produktów i usług na rzecz banku lub innej instytucji finansowej (faktora). F. to stosunek prawny obejmujący co najmniej trzy podmioty: 1) faktora, czyli podmiot nabywający za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje podmiot w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną e.i. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu pieniężnym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZOWANIE I UPIĘKSZANIE BILANSÓW

  Bilans powinien być zestawiony w taki sposób, aby jasno, przejrzyście, dokładnie i wiernie przedstawiał sytuację gospodarczą oraz wyniki działalności firmy. Najczęściej spotykanymi wykroczeniami przeciwko zasadom prawidłowego bilansowania są: wykroczenia przeciwko zasadzie przejrzystości bilansu, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /14 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMITENT WEKSLA

  Wystawca weksla, osoba zobowiązująca się do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na wekslu sumy pieniężnej. E.w. jest głównym dłużnikiem wekslowym. W przypadku weksli trasowanych e.w. wskazuje osobę (trasata), która po akceptacji weksla trasowanego staje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASB

  Financial accounting standards board, Rada Standardów Rachunkowości Finansowej, instytucja, której podstawowym celem jest opracowywanie zasad i reguł rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Stanach Zjednoczonych. FASB została założona w 1973 r. Członkowie organizacji mianowani są przez Fundację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURIBOR

  Euro Interbank Offered Rate, wskaźnik określający roczne oprocentowanie lokat międzybankowych dla krajów Unii Europejskiej posiadających wspólny rynek walutowy euro. Opublikowany został 27 maja 1998 r. na spotkaniu przedstawicieli 2800 banków 15 członków Unii Europejskiej i Związku Rynków Finansowych (ACI)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

  Zarządzanie jednostką gospodarczą, gospodarstwem (przedsiębiorstwem) rolniczym dokonującym przemiany biologicznej przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne (MSR nr 41). Rozumiana jest jako prowadzenie działalności hodowlanej, chów inwentarza żywego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWANIE DEFICYTU

  Jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody, to mogą być zrealizowane tylko wtedy, gdy zostaną zgromadzone środki finansowe inne niż dochody budżetu.

  Deficyt budżetu państwa może być sfinansowany wpływami uzyskanymi: 1) ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYWIDENDA

  Udział w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym (niekiedy powiększonym o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych utworzonych w tym celu w latach poprzednich) należny udziałowcowi (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) albo akcjonariuszowi (w spółce akcyjnej) i przeznaczony do podziału...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJE W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Subwencje, subsydia, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenia pieniężne mające charakter płatności redystrybucyjnych, udzielane przez państwo w celu wspierania określonych sfer działalności. D.g.p.r. są określane jednostronnie przez podmiot dotujący (zwany donatorem) na rzecz podmiotu dotowanego (zwanego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /7 223

  praca w formacie txt

Do góry