Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KONCEPCJE NORMALNOŚCI - Norma ilościowa

  Norma ilościowa jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład cechy w populacji. Przedmiotowe odniesienia tej normy jako przeciętnej mogą dotyczyć różnych cech:

  • biologicznych (wzrost, masa ciała, także normalny indeks wagi, tętno, ciśnienie krwi, poziom pierwiastków, zapis EEG itp.);

  •...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE NORMALNOŚCI

  Pojęcia norma, normalność, zdrowie i dobrostan mają kluczowe znaczenie dla psychologii klinicznej. Świadomość tego, jaka jest ich formalna struktura, wzajemne relacje i odniesienia treściowe potrzebna jest nie tylko dla zro­zumienia czym jest psychologia kliniczna - potrzebna jest przy ustalaniu kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE I TEORIE W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

  Modeli używamy jednak także w sytuacji, gdy brak nam dobrej teorii naukowej. Dlatego też bardzo istotne znaczenie ma rozwój naukowych koncepcji lub reinterpretacja już istniejących teorii - przez zastosowanie funkcji krytycznej teorii do obszaru zdrowia i patologii. Może tu chodzić zarówno o teorie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE MODELI W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

  Termin i pojęcie „model" coraz częściej pojawia się w psychologii. Pojęcie to jest najczęściej używane w znaczeniu, jakim w metodologii nauk przypi­suje się modelom nominalnym lub niektórym modelom realnym dla danej teorii. W znaczeniu tym podkreśla się, że chodzi o układ założeń, jakie przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /4 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA KLINICZNA

  W pewnej opozycji do podejścia idiograficznego pozostaje akcentowanie społecznego aspektu psychologii klinicznej. W tym podejściu reprezentowa­nym wyraźnie w Społecznej psychologii klinicznej, stwierdzono, że wykorzys­tano w możliwie największym stopniu osiągnięcia psychologii społecznej. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODEJŚCIE IDIOGRAFICZNE W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

  Podejście to jest reprezentowane głównie w amerykańskiej psychologii klinicznej - akcentuje się w nim jednostkowe badanie, studiowanie psychiki człowieka. Reykowski charakteryzując to podejście pisał, że „tak pojęta psychologia kliniczna jest dziedziną bardziej ogólną niż poszczególne działy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /3 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA BRAKU OGÓLNOTEORETYCZNYCH I METODOLOGICZNYCH RAM DZIAŁANIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH

  Jest to sytuacja, która towarzyszy psychologii klinicznej od jej początków. Wiąże się ona też z dominacją nurtu praktystycznego. Przez długi czas dominowało w psychologii klinicznej podejście wąskie, typowe dla nauk praktycznych. Oznacza ono zastosowanie do pewnego wycinka rzeczywisto­ści ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /3 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT I ZADANIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

  W definiowaniu psychologii klinicznej stosujemy dwa pomocnicze okreś­lenia: a) obszar zainteresowań i zastosowań psychologii i b) przedmiot psychologii klinicznej.

  Przez obszar rozumiemy sfery rzeczywistości, którymi interesuje się psy­cholog kliniczny, a są to dziedziny rzeczywistości związane ze zdrowiem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /7 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZENIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I JEJ PRZEMIANY

  Znajomość historii psychologii klinicznej - choćby w największym skrócie - pozwala lepiej rozumieć jej współczesność, logikę przemian, rozumieć bariery i trudności, wpływa także na kształtowanie tożsamości zawodowej i aktywny udział psychologów w projektowaniu przyszłości. Psychologia kliniczna w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /5 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA KLINICZNA JAKO DYSCYPLINA

  Psychologię kliniczną zaliczamy do jednej z głównych dziedzin psychologii stosowanej. Określenie „kliniczna" ma aktualnie już tylko historyczne zna­czenie i służy bardziej do porozumiewania się między profesjonalistami. Ma też znaczenie dla organizacji naukowych i zawodowych oraz dla informacji naukowej i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Gawel Dodano /09.09.2011 Znaków /4 627

  praca w formacie txt

Do góry