Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA

  Tworzy się z zysku po opodatkowaniu na niedające się przewidzieć i przypisać do poszczególnych operacji ryzyko w celu zwiększenia bezpieczeństwa banku. Wysokość odpisu dokonanego z zysku roku ubiegłego na f.o.r. uzależnia wysokość odpisu w koszty kwoty na rezerwę na ryzyko ogólne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Fundusz podstawowy przedsiębiorstwa państwowego stanowiący równowartość wydzielonej przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego, wyrażający tym samym udział Skarbu Państwa w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wielkość tego funduszu podlega wpisowi do rejestru sądowego, a jego zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ PRACY

  Państwowy fundusz celowy; działa na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; jego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

  Przychodami FP są: 1) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 2) dotacje budżetu państwa; 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ ZASOBOWY

  Fundusz zapasowy spółdzielni tworzony z wpłaty wpisowego przez członków, części nadwyżki bilansowej oraz odpisów z tytułu aktualizacji likwidowanych lub sprzedawanych środków trwałych. Środki z tego funduszu przeznaczane są głównie na pokrycie strat poniesionych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA

  Fundusz zapasowy przedsiębiorstwa państwowego przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat i tworzony głównie z odpisów z zysku. Odzwierciedla on wartość majątku przedsiębiorstwa po odliczeniu funduszu założycielskiego. Fundusz ten, oprócz zysku pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

  Tworzony jest dla ubezpieczeń emerytalnych. Ma osobowość prawną. Statut nadaje mu w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Gospodarka finansowa FRD odbywa się na podstawie wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego sporządzonej przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FTSE

  Indeks ustalany na giełdzie londyńskiej. Pełna nazwa indeksu: Financial Times Stock Exchange Index. Najpopularniejszym indeksem jest FTSE-100, liczony jako przeciętna kursów 100 spółek brytyjskich. Oprócz niego występują: indeks FTSE-250 dla 250 spółek oraz FT-A All-Shares obejmujący wszystkie spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY

  Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym ubezpieczyciela. Są to wydzielone środki finansowe przeznaczone na pokrycie przyszłych zobowiązań (kompensacje skutków szkód losowych) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ CELOWY

  Fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. F.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

  Fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przychody FUS to: 1) składki na ubezpieczenia społeczne, niepodlegające przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych; 2) wpłaty z budżetu państwa oraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry