Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GROMADZENIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Dochody budżetowe, które jednostka odprowadza do właściwego budżetu, zaliczane są do przychodów finansowych i stanowią element kręgu ewidencyjnego. Natomiast przelew środków z rachunku bankowego jest równocześnie ujmowany jako rozliczenie dochodów, które przenosi się na koniec roku na fundusz jednostki. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIEŁDA

  Regularne spotkania osób w ustalonym miejscu oraz w określonych odstępach czasu w celu dokonania transakcji kupna-sprzedaży określonych dóbr lub usług. Na g. obraca się przedmiotami zamiennymi tego samego rodzaju, oznaczonymi co do wagi, miary, ilości, jakości, dlatego też nie jest potrzebna obecność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KAPITAŁOWA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem tzw. skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oznacza semi-podmiot gospodarczy powstały jako efekt powiązań kapitałowych - o specjalnej sile i znaczeniu - zaistniałych między różnymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W świetle prawa bilansowego g.k. tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  Osoba kierująca w jednostce wszelkimi pracami wchodzącymi w zakres rachunkowości wykonywanymi przez podlegających jej księgowych. Ściśle określone przepisami prawa stanowisko g.k. spotkać można jedynie w administracji państwowej. Jego prawa i obowiązki oraz wymagane kwalifikacje określa obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KLASYFIKACJI UBEZPIECZEŃ

  Grupa ubezpieczeń, podział ubezpieczeń według grup ryzyka i rodzajów wynikający z ustawowej klasyfikacji. Jest ona ważna zarówno w analizie rentowności portfela ubezpieczanych grup ryzyka w firmie ubezpieczeniowej już działającej, jak i w momencie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE PODSTAWOWE BANKU

  Fundusze te obejmują:

  1) fundusze zasadnicze banku, które stanowią: a) w banku państwowym - fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, b) w banku w formie spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE UZUPEŁNIAJĄCE BANKU

  Obejmują:

  1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny utworzony na podstawie odrębnych przepisów;

  2) za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego: a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, w części określonej przez Komisję Nadzoru Bankowego, nie większej niż połowa kwoty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE WŁASNE BANKU

  Kapitały (fundusze) własne stanowiące równowartość składników majątku wniesionych na trwałe do banku przez jego właścicieli oraz wygospodarowanych i zatrzymanych przez bank zysków, a także innych wielkości. W momencie tworzenia banku założyciele muszą złożyć zapewnienie, że f.w.b. zostaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

  Państwowy fundusz celowy mający osobowość prawną. Powstał jako zabezpieczenie niewypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy utrzymującymi się dłużej niż miesiąc. Podstawą prawną działania FGŚP jest ustawa z 29 grudnia 1993 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ UDZIAŁOWY

  Fundusz podstawowy spółdzielni wykazywany w wartości odpowiadającej udziałom objętym przez członków spółdzielni. Jego wysokość nie podlega rejestracji w sądzie.

  Jest on funduszem o charakterze zmiennym, gdyż członkowie spółdzielni mogą sukcesywnie wnosić udziały lub je wycofywać. F.u. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt

Do góry