Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GMINNE FUNDUSZE CELOWE

  W myśl ustawy o finansach publicznych g.f.c. mogą być tworzone wyłącznie w drodze ustawy (nie zaś aktów prawnych organów gminy) w celu gromadzenia dochodów publicznych z określonych źródeł i wydatkowania ich na finansowanie zadań gminy wyodrębnionych z finansowania ich z budżetu gminy.

  Do g.f.c...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZE ZASADNICZE BANKU

  Składają się z kapitału założycielskiego wnoszonego w momencie zakładania banku. Jego wpłata (jak również wydzielenie majątku) powinna być dokonana (w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym) przed wpisaniem banku do właściwego rejestru lub wystąpieniem do Komisji Nadzoru Bankowego o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCJA BANKOWA

  Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, do wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA KOMUNALNA

  Oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo); jej przedmiotem są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Celem g.k. jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW

  Zadania rachunku kosztów, rola rachunku kosztów, cel rachunku kosztów, funkcje spełniane przez rachunek kosztów można ogólnie podzielić na: 1) funkcje zewnętrzne realizowane na zasadach i służące celom rachunkowości finansowej; 2) funkcje wewnętrzne, które podporządkowane są regułom i zadaniom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDLOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które uprawniają ich posiadaczy do dysponowania określonymi dobrami rzeczowymi, a ich emitentów - do udostępnienia danych dóbr posiadaczowi takich dokumentów. Typowe h.p.w. to konosamenty, listy przewozowe, warranty, niektóre dokumenty ubezpieczeniowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO POMOCNICZE

  Wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. G.p. pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych lub przyznanych dotacji.

  Może być utworzone, przekształcone lub zlikwidowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAAP

  Generally Accepted Accounting Principles; Ogólnie Akceptowane Standardy Rachunkowości, amerykańskie standardy rachunkowości wydawane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board, FASB). GAAP występują również pod nazwą SFAS (Statements of Financial Accounting...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE

  Gospodarstwo, przedsiębiorstwo rolnicze, gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze to samodzielna jednostka techniczno-ekonomiczna wytwarzająca produkty rolnicze do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa rolno-spożywczego, technicznego oraz przeznaczanych na pokrycie własnych potrzeb i na sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJE KOMPUTERÓW

  Poziom historycznego rozwoju komputerów, jedna z umownych typologii dotyczących sprzętu komputerowego, opierająca się na dominującej w danym okresie charakterystyce parametrów technicznych podstawowych elementów komputera, głównie obwodów, z których zbudowany jest komputer, jego pamięci operacyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 023

  praca w formacie txt

Do góry