Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie, elementy i przyczyny rozwoju organizacji nieformalnej – przykłady grup nieformalnych w organizacji

  Organizacje formalne nie zaspakajają wielu potrzeb swoich członków i aby zaspokoić te potrzeby, a także by przeciwstawić się totalności instytucji, tworzą oni więzi nieformalne, własne wzory i normy, realizują silną kontrolę społeczną, nawet kosztem narażania się na sankcje ze strony organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i elementy organizacji formalnej

  Organizacja formalna jest zapisana w określonym zbiorze znaków np. w regulaminie, w schemacie organizacyjnym lub w mowie - służbowe polecenie wydane przez kierownika w formie ustnej, o ile mieści się w jego formalnych uprawnieniach, jest także formalnym elementem organizacji. Istnieje wiele definicji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja a efektywność organizacji

  Stopień sformalizowania organizacji wpływa na jej sprawność. Przy zbyt małym stopniu sformalizowania mała też jest sprawność działania organizacji. Wówczas organizacja jest zbyt "luźna", zadania i odpowiedzialność niejasno określone. W miarę coraz dokładniejszego regulowania zachowań ludzi wzrasta...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie instytucji, instytucjonalizacji i formalizacji organizacji

  Instytucje - niektóre rodzaje organizacji np. urzędy administracji państwowej, banki, szpitale, instytucje oświatowe. Inne organizacje jak np. przedsiębiorstwa nie są nazywane potocznie instytucjami. W socjologii instytucja ma zupełnie inne znaczenie. Gdy socjolog mówi np. o instytucji małżeństwa lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczna definicja organizacji

  Organizacja w sensie socjologicznym jest to celowa i wtórna grupa społeczna o charakterze zrzeszenia, relatywnie wyodrębniona z otoczenia zewnętrznego, charakteryzująca się przewagą formalnie uporządkowanych stosunków wewnętrznych, która osiąga cele i utrzymuje równowagę wewnętrzną przy pomocy takich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i środki kontroli społecznej

  Każde zachowanie człowieka zarówno w organizacji jak i poza nią jest przedmiotem kontroli społecznej. Do mechanizmów kontroli społecznej socjologowie przywiązują dużą uwagę. Według J.Szczepańskiego "każda grupa, każda zbiorowość społeczna rozwija szereg miar, sugestii, sposobów przekonywania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wzoru zachowania

  Wzór osobowy – zespół cech idealnych, jakie jednostka wykonująca daną rolę powinna naśladować

  Ze względu na sposób rejestracji wzorce działania dzieli się na:

  - pamięciowe, zarejestrowane jedynie w pamięci ludzkiej, np. różne sposoby witania się, wspólne spożywanie śniadań, wykonywanie zadań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wzoru osobowego. Wzór osobowy „ człowieka organizacji”

  Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych. Wzór osobowy określają uznane w danej zbiorowości autorytety. Przynależność jednostki do różnych grup społecznych i pełnienie różnych ról...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie roli społecznej (organizacyjnej). Wpływ roli społecznej na zachowanie człowieka

  Rola społeczna jest to sposób zachowania się, którego oczekuje grupa od osoby zajmującej określoną pozycję społeczną w grupie lub w określonej sytuacji. Przez analogię rolą organizacyjną nazywamy oczekiwany przez organizację sposób zachowania się uczestnika organizacji na zajmowanym stanowisku. Role...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

  Na gruncie socjologii organizacji można wyróżnić dwa rodzaje definiowania organizacji;

  1. zidentyfikowaniu cech zbiorowości ludzi, która jest organizacją; organizacje są typem zbiorowości ludzi mającym charakter zrzeszenia, a nie wspólnoty.

  2. na wyliczeniu społecznych mechanizmów i środków, przy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /3 913

  praca w formacie txt

Do góry