Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INSTYTUCJA FINANSOWA

  Oznacza podmiot gospodarczy inny niż instytucja kredytowa, którego podstawą działalności jest nabywanie pakietów akcji bądź udziałów kapitałowych lub wykonywanie jednego lub więcej spośród rodzajów działalności wymienionych w załączniku do Dyrektywy 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 20...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA SYSTEMÓW

  Łączenie systemów, współdziałanie systemów, wzajemna współpraca systemów, kompleks przedsięwzięć sprawiających, że różne funkcjonalnie oraz typologicznie systemy, podsystemy i aplikacje, działające w niekiedy różnych platformach lub w różnych systemach, będą ze sobą ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE

  To czeki obce i weksle obce oraz środki pieniężne w drodze. Obce czeki i weksle są krótkoterminowymi papierami wartościowymi, ale ze względu na funkcje płatnicze, rozrachunkowe i kredytowe rachunkowość traktuje je jako i.ś.p., pod warunkiem że będą one płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA WALUTOWA

  Ścisła współpraca władz monetarnych, czyli banków centralnych i ministerstw finansów, zainteresowanych krajów mająca na celu swobodną wzajemną wymienialność walut. Przykładem najbardziej pełnej formy integracji jest unia walutowa.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

  Regulamin obiegu dokumentów, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, zakładowa instrukcja dokumentacji księgowej (wystawienie, obieg, kontrola, przechowywanie), instrukcja obiegu dokumentów księgowych, obieg dokumentów polega na przepływie (krążeniu, ruchu) dokumentów księgowych przez określone stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /9 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

  Początki rachunku kosztów sięgają przełomu XVIII i XIX w., gdy stanowił on część tzw. rachunkowości kameralnej, rozwijanej głównie na obszarze dzisiejszych Niemiec. Okres ten, trwający aż do końca XIX w., można nazwać okresem wstępnym. Rachunek kosztów koncentrował się na ujmowaniu kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /16 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA

  Nota uzupełniająca, załącznik, pełni funkcję uzupełniającą i objaśniającą do pozostałych sprawozdań, a  w szczególności do bilansu i rachunku zysków i strat. Dane zawarte w i.d. mają w różnych państwach zróżnicowany zakres i charakter, mimo że podstawowym celem ich prezentacji jest: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /8 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej rynkiem byka, charakteryzująca się wzmożonymi zakupami papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym trwałym wzroście cen. Sytuacją odwrotną od h. jest bessa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Jest elementem sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń i ma na celu zapewnienie ich użytkownikom objaśnień niezbędnych w różnych analizach, związanych z wartościami kategorii przedstawianych w sprawozdaniach finansowych. Obejmują one zarówno wyjaśnienie zakresu, poziomu i metod wyceny, jak i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IASB

  International Accounting Standards Board, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia IASC (Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), międzynarodowa organizacja, której podstawowym celem jest ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt

Do góry