Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INWENTARYZACJA

  Proces okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego ilościowego i wartościowego stanu aktywów i pasywów jednostki w celu porównania tego stanu rzeczywistego ze stanem wykazywanym w księgach rachunkowych, a w przypadku wystąpienia rozbieżności między stanem rzeczywistym a stanem księgowym - ustalenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWENTARZ ŻYWY

  Dzieli się na rodzaje (np. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, zwierzęta futerkowe, ryby, drób, pszczoły) oraz w zależności od celu chowu zwierząt - na stado hodowlano-użytkowe, stado pociągowe, zwierzęta młode w okresie odchowu, tuczniki, bekony i opasy.

  Stada hodowlano-użytkowe i pociągowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR

  Podmiot (osoba fizyczna bądź prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) posiadający kapitał (wolne czasowo środki finansowe, dobra rzeczowe lub dobra niematerialne) i lokujący go w celu osiągnięcia zysku. I. angażuje środki gospodarcze, rezygnując z ich bieżącej konsumpcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INDYWIDUALNY

  Utożsamiany jest z osobą prywatną, dokonującą inwestycji we własnym imieniu i na własny rachunek. Kapitał, który angażuje, jest zazwyczaj znacznie niższy niż w przypadku inwestora instytucjonalnego. Decyzje inwestycyjne dokonywane są na podstawie własnych analiz oraz ogólnodostępnych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTOR INSTYTUCJONALNY

  Jednostka wyspecjalizowana w dokonywaniu inwestycji: bank, fundusz emerytalny, fundusz powierniczy, instytucja ubezpieczeniowa oraz inne instytucje finansowe. Podstawowym wyróżnieniem i.i. jest wielkość inwestowanego kapitału i dlatego do grupy tej można zaliczyć również inne podmioty gospodarcze, które np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJA NA CUDZYM GRUNCIE

  Nakłady, ponoszone najczęściej przez dzierżawcę gruntu, na obiekty, które będą trwale połączone z gruntem. Za obiekt budowlany trwale związany z gruntem uznaje się np. budynek lub budowlę. Trwałość połączenia musi zawierać w sobie element fizyczny uniemożliwiający swobodne przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNET

  Infostrada, cyberprzestrzeń, sieć sieci, największa z rozległych (globalna - obejmująca więcej niż jeden kontynent) sieć komputerowa, łącząca wiele innych sieci komputerowych opartych na wspólnej przestrzeni adresowej, korzystających ze wspólnego protokołu sieciowego (TCP/IP). Współuczestniczące w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY FINANSOWE

  Financial instruments, można w uproszczeniu określić jako kontrakt pomiędzy dwoma stronami regulujący zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają (K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa 1996). Rynek, na którym zawierane są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY KAPITAŁOWE

  Rodzaj instrumentów finansowych. Reprezentowane są one przez aktywa finansowe dokumentujące prawa właścicielskie inwestora do aktywów netto emitenta tego instrumentu. Zalicza się do nich papiery wartościowe współwłasności majątkowej i inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze (akcje, udziały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY POCHODNE

  Są to instrumenty finansowe, które zabezpieczają inwestorów przed ryzykiem oraz służą spekulacji w celu uzyskiwania wysokich przychodów z inwestycji. Stanowią podstawę dokonywania transakcji na rynku i.p. Z reguły dla inwestora i.p. są inwestycjami krótkoterminowymi. Można je podzielić na dwie podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt

Do góry