Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRYTERIA KLASYFIKACJI ZBIOROWOŚCI. PRZYKŁADY ZBIOROWOSCI

  Grupa społ. jest typowym przykładem zbiorowości. Za podstawę klasyfikacji socjologowie uważają różne kryteria:  

  1) rodzaj struktury grupy- podział grup na: - duże( tworzą złożoną zwaną makrostrukturą i składają się z podgrup) – małe(tworzą strukturę prostą zwaną mikrostrukturą i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJE - ICH ROLA I RODZAJE

  Sankcje to reakcje grupy na zachowania się członków w sytuacjach społecznie ważnych. Mogą być to sankcje negatywne czyli kary i pozytywne czyli nagrody. Są one wytworem zbiorowości niezbędnym do kierowania zachowaniem swoich członków , do wywołania zachowań pożądanych ,do zapewnienia wewnętrznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA SPOŁ. I JEJ RODZAJE. BIUROKRACJA JAKO TYP ORGANIZACJI

  Jest to system środków powodujących, że w gr. jest ład i porządek.  

  Org. formalna – jest ustalona określonymi przepisami zawartymi w statucie, regulaminie rozporządzeniach jeśli chodzi o zakład.

  Elementy organizacji formalnej o charakterze porządkującym:

  1) podział ról i kompetencji, podział...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA I FUNKCJE INSTYTUCJI SPOŁ. W ZBIOROWOŚCIACH

  Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego działanie, zapewniają ciągłość życia zbiorowego i integrują ludzi podtrzymując między nimi więź społ.  

  Instytucje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA SPOŁ. I JEJ MECHANIZMY

  Kontrola to rozwijany przez każdą grupę , każdą zbiorowość społ. system zawierający miary , sugestie, sposoby, przekonywania, nakazy i zakazy, sposoby perswazji i nacisku , aż do przymusu fiz. Włącznie , sposoby wyrażania uznania , wyróżnienia nagród, dzięki któremu doprowadza się zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYCZNOŚĆ

  Styczność psychiczna- stanowi efekt wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej; jest to spostrzeżenie drugiego człowieka i uświadomienie sobie że człowiek ten posiada cechy które mogą służyć zaspokajaniu naszych potrzeb . Styczność psychiczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘŹ SPOŁECZNA JAKO PODSTAWA POWSTANIA ZBIOROWOŚCI

  Więź jest podst. wyznacznikiem wszelkich form życia społ., gdyż nawet w najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych, ekonomicznych i kulturowych nie występują żadne formy życia społ. dopóki jednostki przebywające na wyodrębnionej przestrzeni nie zostaną skupione w odpowiednie całości zwane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE JAKO FUNKCJA POSTAW I SYTUACJI

  Zachowanie jest narzędziem umożliwiającym zaspokajanie potrzeb. Zachowanie stanowiące funkcję postaw i sytuacji jest zawsze zależne od sytuacji, ale nie reakcją na bodźce. Zachowanie jest też zdeterminowane przez postawy jednostek i postrzeganą i w określony sposób ocenianą sytuację. Zachowanie to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA POSTAW ZE WZGLĘDU NA KRYTERIUM TREŚCI PRZEDMIOTÓW

  1. P. personalne: - intrapersonalne – w stosunku do samego siebie, - interpersonalne- do innych ludzi i zbiorowości,  

  2. P. rzeczowe-dotyczą różnych przedmiotów materialnych,

  3. P. wobec instytucji i norm społ., czynności społ., teorii naukowych ,- konformistyczna, nonkonformistyczna, - legalistyczna, -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA POSTAWY

  Postawa to zespół nagromadzonych informacji, doznań i organizacji uczuć , motywów i doświadczeń jednostki ludzkiej będący podstawowym elementem całej organizacji psychicznej jednostki.

  Wg. Miki to pewien względnie stały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu, bądź dyspozycja do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt

Do góry