Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE SOCJALIZACJI

  Socjalizacja Pierwotna – obejmuje okres dzieciństwa, grupę rodzinną, pierwotną. Autorytet to rodzina. Dziecko obserwuje, rozpoznaje świat, koduje, zaczyna te kody naśladować. Coraz więcej tych kodów do niego dociera – szkoła, przedszkole. Bezkrytyczne przyjmowanie wszystkich informacji bez porównywania ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKĄ A SPOŁECZEŃSTWEM

  Teoria Organicystyczna – w starożytności Platon, a w czasach nowożytnych Herbert Spencer, uważając społeczeństwo za pierwsze, pierwotne i wyższe w stosunku do człowieka, uznając społeczeństwo jako organizm, stworzyli podstawy tej teorii. W świetle tych poglądów społeczeństwo jako całość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  August COMTE (1798 - 1857) termin socjologia

  W czwartym tomie obszernego dzieła systemowego „Kurs filozofii” określił przedmiot socjologii oraz metody badań socjologicznych. Sama refleksja socjologiczna sięga jednak starożytności. W starożytnej Grecji filozofia obejmowała całość ludzkiej wiedzy a tak genialny filozof jak Arystoteles ze Stagiry...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /HuGo Dodano /20.09.2011 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY WYBRANYCH TEORII ROZWOJU SPOŁ.

  1. Teoria platońska: zdaniem Platona prawem historycznego rozwoju jest prawo degeneracji tzn. że każda zmiana społ. jest złem, albo upadkiem. Wszystko co trwa w ruchu jest z góry skazane na zagładę. Konsekwencją platońskiej teorii dezintegracji była dokonana przez jej autora następująca klasyfikacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I JEJ FORMY

  Świadomość społeczna jest efektem integracji gosp., politycznej, i kulturalnej. Uzewnętrznia się ona w postawach, zachowaniach a składają się na nią przekonania, wartości i oceny które prowadzą do podziału na „swoich” i :obcych” nie należących do narodu. Podstawowe elementy wynikające ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYFUZJA KULTUR I DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ISTOTNE CZYNNIKI ROZWOJU

  Przyspieszony rozwój społeczeństwa następuje dzięki przenikaniu kultur czyli dyfuzji. W dziejach ludzkości mamy sporo przykładów przyspieszonego rozwoju społ. dzięki dyfuzji, najważniejszych wynalazków i osiągnięć technologicznych. Z kraju cywilizacyjnie wysoko rozwiniętego do kraju o niskim poziomie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI I ELEMENTY ANALIZY ROZWOJU SPOŁ.

  Czynniki rozwoju społ. to jedna z grup elementów stałych w marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego. Do czynników tych zaliczamy:

  1. innowacje naukowo techniczne- które pośrednio lub nawet wprost wywołują zmiany i przekształcenia w przyrodniczych warunkach egzystencji człowieka. Wynalazki techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY SPOŁ. I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

  Powoli narastające zjawiska dezorientacji występują w postaci problemów społ. Problemy społ. to seria zjawisk powiązanych lub niepowiązanych występujących jednak w takich ilościach, że zwracają uwagę opinii publicznej.

  Stają się one przedmiotem troski członków zbiorowości. Są to zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE - PRZYSTOSOWANIE

  Przystosowanie- występuje tam gdzie jednostka lub grupa znajdują się w nowej sytuacji środowiskowej w której dotychczas stosowane wzory działań i wzajemnych oddziaływań, kryteria ocen i modele, nie prowadzą do zaspokajania potrzeb i nie dają możliwości utrzymania się i uczestnictwa w życiu zbiorowym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESY SPOŁECZNE I ICH KLASYFIKACJA

  Proces społeczny - ciągi jednorodnych zjawisk społecznych wywołujących określony skutek, procesy można pogrupować:

  1) kryterium charakteru skutków wyróżniamy na procesy integracyjne i dezintegracyjne. Pierwsze z nich łączą ludzi, zbliżają do siebie- asocjatywne. Wyróżniamy tu zbliżenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Alwin Dodano /20.09.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt

Do góry