Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KALKULACJA NORMATYWNA

  Kalkulacja standardowa, rodzaj kalkulacji wstępnej, sporządzanej dla potrzeb zarządzania. K.n. to kalkulacja typowa dla produkcji powtarzalnej. Opiera się ona na kosztach normatywnych wynikających z bieżących norm technicznych obowiązujących w momencie jej sporządzania, preliminarzy kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA

  Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji itp.) i doliczaniu kosztów pośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA ZALEŻNA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Ponieważ j.z. w grupie kapitałowej ma do spełnienia określone obowiązki sprawozdawcze dla swojej grupy kapitałowej, ważne jest - przed przystąpieniem do przygotowywania sprawozdań finansowych - sprawdzenie kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA DOLICZENIOWA ASORTYMENTOWA

  Kalkulacja remanentowa, kalkulacja okresowa, odmiana kalkulacji doliczeniowej stosowana w razie jednoczesnego wytwarzania zbliżonych rodzajem produktów masowych w większych seriach (np. w przemyśle hutniczym, maszynowym, meblarskim) lub jednorodnych produktów w następujących kolejno po sobie seriach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PRAWA BANKOWEGO

  Zakres podmiotowy ustawy - Prawo bankowe obejmuje: 1) banki krajowe oraz ich oddziały, a także przedsiębiorstwa pomocniczych usług finansowych; 2) instytucje kredytowe, banki zagraniczne oraz ich oddziały i przedstawicielstwa; 3) instytucje finansowe; 4) holdingi (finansowy, mieszany, bankowy krajowy, bankowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /12 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE W OBCE ŚRODKI TRWAŁE

  Nakłady ponoszone np. na prace adaptacyjno-modenizacyjne w obcych budynkach, budowlach lub lokalach najczęściej użytkowanych czasowo. Inwestor może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości nakładów poniesionych w obce środki trwałe.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE

  Aktywa inwestycyjne, obejmują także aktywa, które nie są wykorzystywane przez jednostkę w jej działalności operacyjnej, ale znajdują się pod jej kontrolą w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów lub uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Są to samodzielne podmioty gospodarcze, które na skutek powiązań kapitałowych z innymi jednostkami gospodarczymi sprawują kontrolę lub współkontrolę i z tego powodu stały się w grupie kapitałowej jednostką zobligowaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI ANALIZA

  To szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów finansowych oraz socjalnych, a  także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału, polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał podstawowy albo wykupieniu takiej liczby akcji (udziałów) zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności.

  Celem i.b. jest otrzymanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt

Do góry