Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KAPITAŁY JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

  Fundusze jednostek gospodarczych, przez k.j.g. rozumie się źródła finansowania ogółu środków gospodarczych (aktywów) zaangażowanych w działalność jednostki; określane są one w rachunkowości mianem pasywów. Stanowią wartościowe wyrażenie udziału określonych podmiotów w finansowaniu aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK JEDNOSTKI

  Osoba lub organ, jedno bądź wieloosobowy (zwany zarządem) upoważniony obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności do zarządzania jednostką. W odniesieniu do różnych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych za kierownika jednostki uważa się w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ona prawa do aktywów netto wykazywanych w skonsolidowanym bilansie przynależne akcjonariuszom i udziałowcom tzw. mniejszościowym, tj. jednostkom spoza grupy kapitałowej.

  Są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

  System grupowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych według jednolitych zasad i kryteriów. Stosowana jest w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. Jednolita, przejrzysta i odpowiednio szczegółowa k.b. spełnia wiele zadań: 1) umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁY OBCE

  Fundusze obce, zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, element pasywów w rachunku majątku i kapitałów lub bilansie. K.o. to źródła finansowania majątku jednostki postawione jej na czas określony przez podmioty inne niż jej właściciele.

  W zależności od osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WSTĘPNA

  Rodzaj kalkulacji ex ante, sporządzanej dla potrzeb rachunku ekonomicznego przed rozpoczęciem działalności. Jej bazę stanowią koszty przewidywane określane na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych, cen zużywanych materiałów, taryfikatorów płac, kosztów poniesionych w okresach ubiegłych, kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA

  Stosowana jest w przypadku masowego wytwarzania jednego rodzaju nieskomplikowanego wyrobu lub różnych produktów wytwarzanych z takich samych lub zbliżonych materiałów, za pomocą takich samych urządzeń i procesów technologicznych. K.p., polegająca na podziale sumy poniesionych w danym okresie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA WYNIKOWA

  Kalkulacja końcowa, kalkulacja kosztu rzeczywistego, rodzaj kalkulacji ex post, sporządzanej po zakończeniu danego procesu lub przedsięwzięcia bądź też w trakcie jego realizacji, na podstawie danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych w danym okresie.

  K.w. podaje informacje o rzeczywistych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA

  Kalkulacja przy produkcji: łącznej, sprzężonej, skojarzonej. W niektórych jednostkach w wyniku procesu produkcyjnego z jednego surowca uzyskuje się jednocześnie kilka produktów, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITALIZACJA ODSETEK

  Polega na przekształceniu naliczonych odsetek w kapitał, od którego nalicza się odsetki za następny okres oprocentowania. Najczęściej banki dokonują kapitalizacji miesięcznej bądź kwartalnej.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt

Do góry