Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KONTA AKTYWNO - PASYWNE

  Dwusaldowe, łączone konta rozliczeniowe, powstają w wyniku łączenia kont aktywów z kontami pasywów. Konsekwencje łączenia wyrażają się w tym, iż: 1) konto łączone wykazuje tylko jedno saldo (tzw. saldo sald łączonych) i może mieć charakter aktywu lub pasywu, np. połączenie kont ,,Rachunek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA AKTYWÓW

  Odzwierciedlają zmiany w zasobach, czyli środkach gospodarczych jednostki i pozwalają na ustalenie ich wartościowego stanu końcowego na moment bilansowy. K.a. funkcjonują następująco: 1) saldo początkowe z bilansu otwarcia dla danego okresu sprawozdawczego wpisujemy według przyjętej historycznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W świetle prawa bilansowego oznacza ono łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ

  Metoda ta ma zastosowanie do włączania do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek zależnych. Polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

  Metoda stosowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora w celu wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu.

  M.p.w. wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

  Jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie: 1) publicznego obrotu papierami wartościowymi; 2) działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych.  

  W skład Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSOLIDACJA PROPORCJONALNA

  Ma zastosowanie przy włączaniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań jednostek współzależnych z grupy kapitałowej niebędących spółkami handlowymi. Stosowanie tej metody wymaga w czasie procedur konsolidacyjnych włączenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCENTRACJA ZAANGAŻOWANIA

  Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank (bezpośrednio lub pośrednio) akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub wkładów albo sum komandytowych (w zależności od tego, która kwota...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

  Nadrzędna zasada rachunkowości (true and fair view presentation), która funkcjonuje niezależnie od zmian legislacyjnych i stosunków polityczno-ekonomicznych danego kraju; podporządkowane są jej wszystkie inne zasady rachunkowości. K.w.r.o. przedsiębiorstwa dotyczy jego sprawozdań finansowych. Oznacza ona...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE AKTUALIZACJI WYCENY

  W toku wieloletniej dyskusji nad problemami aktualizacji wyceny w rachunkowości powstało wiele propozycji ich rozwiązania. Niektóre z k.a.w. w zasadniczy sposób różnią się między sobą. Inne są bardzo podobne i różnią się tylko sposobem rozwiązania niektórych szczegółowych kwestii. Ponadto niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt

Do góry