Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KONTROLA BIEŻĄCA

  Kryterium wyodrębnienia k.b. jest rzeczywisty czas jej przeprowadzania. K.b. polega na bieżącym porównywaniu (w czasie rzeczywistym) osiąganych rozmiarów, kosztów, przychodów czy efektów przeprowadzanego (trwającego) działania z przyjętymi jako wzorzec normami (planami, budżetami), bieżącym ustalaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA DANYCH

  Odnosi się do danych wprowadzanych do systemu oraz do informacji wynikowych. Szczególne znaczenie mają k.d. wprowadzanych, ponieważ od nich zależy jakość informacji wynikowych.

  Wprowadzane dane mogą być poddawane następującym kontrolom programowym: 1) badanie wypełnienia pola w rekordzie - kontrola...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA POZABILANSOWE

  Służą do ujęcia określonych informacji, które w danym momencie nie są przedmiotem rachunkowości w pełnym znaczeniu i nie podlegają normalnej ewidencji; salda tych kont nie są wykazywane w bilansie. Zawarte dane w ewidencji pozabilansowej są prezentowane w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA DOKUMENTÓW

  Kontrola prawidłowości otrzymywanych i sporządzanych przez podmiot dokumentów. Dokumenty to jeden z najważniejszych przedmiotów kontroli, gdyż prawidłowe i rzetelne dokumentowanie zjawisk gospodarczych, jak również prawidłowy obieg dokumentów decydują o rzetelności odzwierciedlenia rzeczywistego przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA PRZEJŚCIOWE

  Sumy do wyjaśnienia, porównywanie stanu faktycznego danego składnika majątkowego ze stanem ewidencyjnym powoduje często powstanie niezgodności, które mogą mieć charakter: niedoboru - gdy stan faktyczny jest mniejszy od ewidencyjnego, lub nadwyżki - gdy stan faktyczny jest większy od ewidencyjnego.

  Sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA ANALITYCZNE

  Konta ksiąg pomocniczych służące do uszczegółowienia i rozwinięcia zapisów podlegających ewidencji ogólnej na kontach księgi głównej (syntetycznych). Można je prowadzić jako wyodrębnione księgi (kartoteki, zbiory danych) w ramach kont księgi głównej lub wyodrębniony system kont, uzgodniony z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA BILANSOWE

  Odzwierciedlają poszczególne składniki majątku i źródła ich finansowania zarówno w zakresie stanu tych składników w dowolnym momencie, jak i w ich ciągłym ruchu, są to zatem konta aktywów i pasywów.

  Zadaniem k.b. jest: 1) przejęcie z bilansu początkowego otwarcia poszczególnych stanów wartościowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA KORESPONDENCYJNE

  Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości wyraża się w ewidencji każdej operacji gospodarczej na dwóch kontach po dwóch przeciwstawnych stronach tych kont. Każda zatem operacja gospodarcza łącząca dwa przeciwstawne konta niejako powoduje, iż konta te korespondują ze sobą, czyli stają się k.k.

  K.k. to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA KORYGUJĄCE

  Powstają z wydzielenia określonych pozycji z konta aktywu lub pasywu zwanego kontem podstawowym. Konto podstawowe może istnieć samodzielnie, natomiast k.k. nie występuje samodzielnie i jest ściśle związane z kontem podstawowym. Zarówno konta podstawowe, jak i korygujące z reguły są rozpatrywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA PASYWÓW

  Służą do odzwierciedlania zmian w źródłach finansowania środków gospodarczych oraz do ustalenia ich stanu wartościowego na moment bilansowy. K.p. funkcjonują następująco: 1) saldo początkowe, z bilansu otwarcia dla danego okresu sprawozdawczego, wpisujemy według przyjętej historycznie konwencji po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry