Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pozorność (symulacja) czynności prawnej

  Czynność pozorna czyli symulacja ma miejsce gdy przed jej dokonaniem strony czynności umówią się, że oświadczenie woli nie wywoła skutków prawnych. Przy czynnościach formalnych (mancypacja, in iure cessio) czynność pozorna nie stała na przeszkodzie powstaniu skutków prawnych. Przy czynnościach...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt przechowania, treść, szczególne rodzaje przechowania

  Przechowanie czyli depozyt (depositum) miało miejsce gdy składający oddawał rzecz ruchomą w bezpłatne przechowanie, a przechowawca miał ją zwrócić na każde żądanie składającego. Przechowawca miał prawną pozycję dzierżyciela, odpowiadał tylko za dolus i culpa lata, natomiast składający...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebności gruntowe wiejskie i miejskie

  Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe do korzystania z cudzej własności. Na właścicielu ciążył obowiązek znoszenia cudzej ingerencji (pati), powstrzymania się od czynności przysługujących mu z prawa własności (non facere) lub wyjątkowo utrzymania na swój koszt rzeczy służebnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne - pojęcie i podział

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo agnacyjne - pojęcie i znaczenie prawne

  Pokrewieństwo agnacyjne występowało między osobami podległymi tej samej władzy ojcowskiej (patria potestas). Przy dziedziczeniu beztestamentowym agnatów obowiązywało prawo cywilne.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt pożyczki a kontrakt użyczenia - porównanie

  Użyczyć można rzecz niezużywalną oznaczoną indywidualnie (np. korkociąg do otwarcia butelki :)), pożyczyć tylko rzecz zużywalną oznaczoną co do gatunku (np. kilo mąki od sąsiadki), zwrócić trzeba tą samą ilość i jakość.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymus psychiczny (metus) - pojęcie, skutki prawne

  Przymus psychiczny miał miejsce gdy, czynność prawna została zawarta pod wpływem obawy, wywołanej poważną i bezprawną groźbą. Prawo cywilne, widząc w takiej czynności zgodność aktu woli z oświadczeniem woli uznawała ją za ważną. Edykt Hadriana dawał jednak prawo podniesienia exceptio quod...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy podzielne i niepodzielne, znaczenie tego podziału

  Według Rzymian rzecz podzielna to taka rzecz, którą można podzielić bez utraty swojej wartości i istoty. Niepodzielna, wskutek podziału traciła na wartości (wartość sumy części nie równała się wartości całości) i istocie. Podział rzeczy niepodzielnych w celach handlowych był więc...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo bezpośrednie, pośrednie i posłaniec

  Według prawa rzymskiego czynności prawnych można było dokonywać nie tylko bezpośrednio, lecz także poprzez pośredników. Zastępca bezpośredni, zwany przedstawicielem dokonywał czynności w imieniu drugiej osoby, z bezpośrednimi dla niej skutkami. Przedstawiciel nie nabywał prawa własności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo kognacyjne

  Pokrewieństwo kognacyjne występowało między gentylami - osobami należącymi do jednego rodu (gens) i pochodzącymi od wspólnego przodka. Najbardziej widoczną oznaką przynależności do rodu było imię rodowe (drugie w kolejności).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry