Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Treść prawa własności i jego ograniczenia

  Własność według Rzymian to "pełne władztwo nad rzeczą" (plena in re potestas), czyli prawo do uczynienia z rzeczą co tylko on zechce. Prawo to można było jednak ograniczyć, mając na uwadze samą działalność właściciela i dobro społeczne. Można było ograniczyć prawo właściciela mając na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność spadkobiercy wobec wierzycieli spadkowych

  W prawie klasycznym i przedjustyniańskim spadkobierca ponosił pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, nawet jeśli przewyższały one wartość spadku. Aby tego uniknąć dziedzic konieczny musiał uzyskać od pretora wstrzymanie od dziedziczenia a dziedzic dobrowolny po prostu odrzucić spadek...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Części składowe czynności prawnej

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawodawstwo cesarskie za pryncypatu i dominatu

  Ustawodawstwo cesarskie okresu pryncypatu rozwinęło się z wniosków ustawodawczych cesarza, kierowanych do zgromadzeń ludowych i senatu. Później zaczęli tworzyć własne prawo, które od II wieku naszej ery uzyskało moc ustawy (legis vigorem). Rozporządzenia cesarza dzieliły się na:

  a/. edykty -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacja - sposób nabycia prawa własności

  Miało miejsce w skutek nabycia własności na rzeczy wykonanej z cudzego materiału, wziętego bez upoważnienia właściciela. Według Sabinianów nowa rzecz była własnością właściciela materiału, natomiast Prokulianie stali na stanowisku iż należy ona do przetwórcy, który niejako zawłaszczył...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto podlega opiece a kto kurateli

  Opieka (tutela) sprawowana była nad niedojrzałymi, mężczyznami do 14 roku życia, kobietami do 12 roku oraz nad dojrzałymi kobietami, którzy byli sui iuris. Opiekuna miał prawo powołać pater familias w testamencie w stosunku do osób, które po jego śmierci staną się sui iuris, opiekunami stawali...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunek - pojęcie i rodzaje

  Warunek (condicio) to przyszłe i niepewne zdarzenie, od którego strony czynności uzależniły powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej. Istniały następujące warunki:

  a/. zawieszający - czynność będzie miała miejsce o ile warunek zostanie spełniony.

  b/. rozwiązujący - czynność będzie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Digesta justyniańskie

  Digesta zostały stworzone z urywków pism prawników rzymskich w 533 roku n.e. Stworzono ją z dzieł 38 prawników, lecz i tak w 75% pokrywała się z konstytucją raweńską z 426 roku n.e. Są to kodyfikacje stworzone za Justyniana, składające się z 50 ksiąg tematycznych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zlecenia

  Kontraktem zlecenia (mandatum) była czynność na mocy której przyjmujący zlecenie zobowiązywał się do bezpłatnego wykonania danej czynność w czyimś interesie. Mogły być to czynność prawne (np. udzielenie kredytu), faktyczne (np. naprawa ubrania), ciągłe i jednorazowe. Często przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach

  Długu, wynikającego z zobowiązania można było dochodzić powództwem o odszkodowanie lub zapłatę grzywny (poena). Prawo domagania się świadczenia było zagwarantowane przymusem państwowym. Odpowiedzialność kontraktowa nakładała na dłużnika obowiązek naprawienia szkody w razie niewykonania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt

Do góry