Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ewikacja - pojęcie, kiedy występuje, skutki

  Ewikcja to odpowiedzialność zwana dziś odpowiedzialnością za wady prawne. Miała miejsce gdy osoba trzecia odebrała nabywcy towar na drodze sądowej na podstawie swojego prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. użytkowania lub zastawu), istniejącego przed dokonaniem transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo o charakterze dodatkowym

  Powództwa o charakterze dodatkowym (actiones adiecticiae qualitatis) były to skargi prawa pretorskiego uprawniające do dochodzenia zobowiązań zaciągniętych przez niewolnika z upoważnienia (iussum) właściciela. Stworzone zastały w okresie późnej republiki a zaliczano do nich:

  a/. actio quod iussu -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utracenie obywatelstwa rzymskiego

  Aby być obywatelem rzymskim należało urodzić w małżeństwie rzymskim, jeżeli w chwili poczęcia ojciec był obywatelem, lub poza małżeństwem, jeśli w chwili porodu matka była obywatelką. Nabywał je też wyzwoleniec według prawa cywilnego, jeśli jego były pan je miał. Mogło je także nadać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces legis actio i formułkowy - porównanie

  Oba procesy rozpoczynały się od wezwania pozwanego przez powoda do stawiennictwa przez pretorem. W procesie legis actio powód mógł, w razie odmowy pozwanego, doprowadzić go siłą, czego nie mógł uczynić w procesie formułkowym. Drugi proces dawał mu w takiej sytuacji posiadanie majątku pozwanego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniewaga - treść, rozwój historyczny skargi

  Zniewaga (iniuria) był to delikt bezprawnego naruszenia osobowości człowieka wolnego. Jej początki sięgają prawa XII tablic(451/450 rok p.n.e.). Istniały trzy przypadki zniewagi: ciężkie okaleczenie związane z utratą części ciała, złamanie kości, czynne naruszenie nietykalności cielesnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie własności na pożytki naturalne

  Pożytki powstawały w skutek odłączenia od rzeczy macierzystej. Należały one z chwilą odłączenia do właściciela rzeczy macierzystej, posiadacza w dobrej wierze i emfiteuty. Natomiast z chwilą zebrania stawały się własnością użytkownika cudzej rzeczy macierzystej.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie błędu w powództwie przy zawieraniu czynności prawnej

  Występowały różne rodzaje błędów. I tak:

  a/. błąd co do rodzaju czynności prawnej (error in negotio) - strony złożyły oświadczenie woli lecz każda z nich myślała o innych skutkach, jakie ona wywoła - czynności są nieważne.

  b/. błąd co do tożsamości osoby (error in persona) -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata czci obywatelskiej - pojęcie i skutki prawne

  Infamia powstawała na skutek popełnienia czynu hańbiącego (dezercji, bigamii, podwójnych zaręczyn) lub w wyniku skazania za niektóre czyny. Powództwa prowadzące do orzeczenia infamii nazywano actiones famosae (skargi infamujące). Były to delikty kradzieży, rabunku, zniewagi oraz skargi o szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja wyroków w procesie kognicyjnym

  Przymusowe wykonanie wyroku prowadził sądowy organ wykonawczy, dając wierzycielowi prawo wyboru między egzekucją osobistą a majątkową. Działanie organu wykonawczego następowało na wniosek wierzyciela. Pierwsze działanie ograniczało się do wydania nakazu przeprowadzenia egzekucji (iussum) i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt spółki, przesłanki powstania, obowiązki wspólników

  Kontrakt spółki (societas) miał miejsce gdy minimum dwie osoby (wspólnicy) zobowiązywały się do wniesienia wkładu (aportu) o wartości majątkowej w celu osiągnięcia celu gospodarczego. Aportem mogła być gotówka, rzecz bądź umiejętności wspólnika. W kontrakcie wspólnicy zobowiązywali się co do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 127

  praca w formacie txt

Do góry