Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA INSTYTUCJONALNA

  Kontrola sprawowana przez wyodrębnione organizacyjnie specjalistyczne komórki kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, podporządkowane kierownictwu jednostki w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych firmy, przy czym zakres jej kompetencji ogranicza się do wyodrębnionych działów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PEŁNA

  Kontrola całkowita, kompleksowa, zupełna, to działania mające na celu porównanie stanu faktycznego ze stanem obowiązującym (wzorcem, normą), ustalenie ich zgodności lub niezgodności (różnic, odchyleń) oraz wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych niezgodności i podjęcie dalszych działań eliminujących lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PRZEBIEGU PRZETWARZANIA

  Ma na celu zapewnienie zupełności i prawidłowości przetwarzania. Przetwarzanie jest zupełne, jeśli zostały mu poddane wszystkie poprawne dane wprowadzone do systemu oraz te wygenerowane przez sam system. Przetwarzanie jest prawidłowe, jeśli: 1) realizuje się je w odpowiednim porządku; 2) procedury w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA

  Polega na wykonywaniu przez upoważnionych pracowników danej jednostki organizacyjnej czynności kontrolnych z tytułu pełnienia przez nich określonych funkcji w sferze zarządzania. Jest ona najbardziej powszechnym rodzajem kontroli, występującym praktycznie we wszystkich jednostkach gospodarczych.

  Wykonywana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA I ANALIZA KOSZTÓW

  Kontrola kosztów dotyczy kosztów operacyjnych i polega na badaniu: 1) prawidłowości funkcjonowania rachunku kosztów; 2) rzetelności ewidencji kosztów nieobjętych rachunkiem kosztów; 3) kształtowania się poziomu kosztów w odniesieniu do założeń planowych. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA ROZLICZENIOWE

  Powstają w wyniku pionowego podziału kont bilansowych; noszą też nazwę kont procesów i spełniają różnego rodzaju funkcje jako:

  1) konta wynikowe, które odzwierciedlają działalność gospodarczą jednostki za pomocą poniesionych kosztów i zrealizowanych przychodów; odpowiednie wykorzystanie danych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Kontrola systemem księgowego, jedna z form kontroli wewnętrznej, przeprowadzana w obszarze działania systemu księgowości. Polega na porównaniu poszczególnych elementów systemu księgowości występujących w danym podmiocie z przyjętymi w tym zakresie normami (wzorcami, przepisami) i ustaleniu na tej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTO

  W ogólnym historycznym ujęciu k. oznacza sposób rejestracji operacji gospodarczych i jest podstawowym składnikiem formalnego języka opisu rachunkowości. Każde k. jest swego rodzaju cząstkowym rachunkiem majątku lub działalności jednostki gospodarczej i ogniwem systemu k. (rachunków) zapewniającym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA NASTĘPNA

  Kryterium wyodrębnienia k.n. jest czas jej przeprowadzania - po zakończeniu działania. K.n. polega na porównaniu uzyskanych rozmiarów, przychodów, kosztów lub efektów zakończonego działania (procesu) z przyjętymi jako wzorzec normami i ustaleniu na tej podstawie odchyleń (różnic), wyjaśnieniu przyczyn tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA

  Sprawdzanie, weryfikacja, rewizja, oznacza ustalanie i wyjaśnianie różnicy między stanem faktycznym a wyznaczeniem, stanem pożądanym. Jest to proces uzyskiwania materiałów dowodowych na potwierdzenie zbieżności badanej rzeczywistości z pożądanym wzorcem. Potrzeba k. wynika z występowania rozbieżności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 551

  praca w formacie txt

Do góry