Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa w procesie formułkowym

  Tytułem egzekucyjnym był sam wyrok, na równi z którym traktowano uznanie powództwa przez powoda przed pretorem. Egzekucję osobistą powód przeprowadzał za pomocą specjalnego powództwa. Mógł go uwięzić do czasu odpracowania bądź oddania długu. Egzekucja osobista miała generalny charakter. Pretor...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt użyczenia

  Użyczenie (commodatum) było kontraktem realnym na mocy którego użyczający oddawał biorącemu rzecz niezużywalną, a ten zobowiązywał się do jej zwrotu w określonym terminie lub po wykonaniu z niej użytku określonego w umowie. Użyczenie było zobowiązaniem dobrej wiary, miała tu zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie w dobrej i złej wierze - pojęcie i skutki prawne

  Posiadanie w dobrej i złej wierze następowało gdy było się posiadaczem niesłusznym. Posiadanie w dobrej wierze ma miejsce gdy niesłuszny posiadacz jest przekonany o tym, iż ma własność danego przedmiotu. Posiadanie w złej wierze ma miejsce gdy posiadacz zdaje sobie sprawę z tego, iż jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie przemienne a upoważnienie przemienne

  Zobowiązanie przemienne ma w swojej treści dwa lub więcej świadczenia, lecz po wykonaniu jednego z nich dłużnik jest zwolniony z długu. Co do wyboru świadczenia to w zależności do treści zobowiązania, mają je obie strony, chyba że zostało to uregulowane w umowie. Jeżeli umowa tego nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek

  Rzymianie wypracowali cztery kategorie osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek:

  a/. dzieci (infantes) - do siódmego roku życia - brak zdolności do czynności prawnych, nie odpowiadały za delikty.

  b/. niedojrzali (impuberes) - między 7 a 12 lat - kobiety i 14 -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie i wyrok w procesie legisakcyjnym

  Proces legisakcyjny rozpoczynał się od wezwania pozwanego przez powoda do stawienia się przed urzędnikiem (pretorem lub namiestnikiem). Dawało to początek stadium in iure. Przed pretorem powód wygłaszał formuły procesowe i wykonywał określone gesty. W legis actio sacramento (dzielącej się na in...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko prawne wieczystego dzierżawcy

  Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony praw spadkobiercy

  W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie dziecka - legitymacja

  Uznanie dziecka (legitimatio) było sposobem nadania dziecku zrodzonemu z konkubinatu praw dziecka małżeńskiego. Zachodziła ona w przypadku przekształcenia konkubinatu w małżeństwo lub na mocy reskryptu cesarskiego wydanego na prośbę ojca.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nastiturus

  Nasciturus czyli płód w okresie ciąży matki nie miał zdolności prawnej. Mając jednak na uwadze jego korzyści majątkowe stworzono zasadę nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur ("dziecko poczęte uważa się za już urodzone, ilekroć chodzi o jego korzyści").

  Była to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry