Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie formułki w procesie

  W formułce pretor nakazywał sędziemu zasądzenie bądź uwolnienie pozwanego, w zależności czy podane w formułce okoliczności zostaną uznane w postępowaniu dowodowym za prawdziwe czy też nie. Najprostsza formułka składała się z intentio czyli żądanie powoda i condemnatio czyli upoważnienia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty bezimienne

  Od okresu klasycznego istniejące kontrakty okazały się niewystarczające w stosunku do nowych operacji bezgotówkowych, które rozwinęły się w związku z dewaluacją pieniądza. Nie posiadały one własnych nazw, a chronione były dzięki prawu pretorskiemu. Wykonanie zobowiązania przez jedna stronę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współwłasność - powstanie, pojęcie

  Współwłasność (communio pro indiviso) powstawała np. na skutek dziedziczenia. Rzecz dzieliła się na części idealne (1/2,1/4) lecz nie oznaczało to podziału rzeczy lecz prawa własności do niej. Każdy z współwłaścicieli mógł swobodnie dysponować swoją częścią: sprzedać, zastawić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones arbitrarie

  Były to skargi w których między intentio i condemnatio formułki znajdowało się dodatkowe upoważnienie dla sędziego aby przed wydaniem wyroku wezwał pozwanego do spełnienia żądania powoda. Nieusłuchanie tego wezwania powodowało zasądzenie na wartość przedmiotu sporu oszacowaną przez powoda pod...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła glosatorów

  Szkoła glosatorów została założona przez Irneriusa przy uniwersytecie w Bolonii i istniała od XI do XIII wieku. Należeli do niej także Bulgarus, Martinus, Jacobus i Hugo. Zajęli się oni badaniem zbiorów justyniańskich. Pracowali oni stosując glosy czyli uwagi wpisywane między wierszami lub na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby umorzenia zobowiązań

  Prawo cywilne:

  a/. najprościej było wykonać zobowiązanie,

  b/. wierzyciel mógł także zwolnić dłużnika z jego wykonania (przez stypulację lub wpis do ksiąg przychodu nigdy nie otrzymanego)

  c/. mogła zajść nowacja (novatio) czyli odnowienie polegające na zastąpieniu dotychczasowego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność dłużnika za przypadek

  Dłużnik odpowiadał za przypadek (casus), którego "żadna ludzka przezorność nie jest w stanie przewidzieć" z wyjątkiem działania siły wyższej (vis maior). Odpowiedzialność ta powstawała czasami z mocy prawa lub z kontraktu. Na mocy prawa dotyczyła ona: osoby biorącej cudzą rzecz do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skargi in rem, in personam - pojęcie, znaczenie, różnice

  Actiones in rem były to skargi z każdego prawa bezwzględnego czyli takiego w którym powództwo skierowane było przeciw komukolwiek, kto naruszył dane prawo właściciela (skuteczne erga omnes). W intentio formułki nie było nazwiska pozwanego, tylko powoda. Prototypem tych powództw były skargi z prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

  Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zobowiązań

  Zobowiązanie (obligatio) to stosunek prawny między wierzycielem (creditor), który ma prawo żądać od drugiej strony, dłużnika (debitor) określonego świadczenia, zaś ten drugi ma obowiązek to świadczenie spełnić. Stosunek ten powodował powstanie prawa wierzyciela do zwrotu czyli wierzytelności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt

Do góry