Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY EX POST

  Koszty historyczne, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do zdarzeń (operacji) mających miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych. Z uwagi na swój historyczny charakter k.e.p. są zaliczane do kosztów niedecyzyjnych.

  Przy definiowaniu pojęcia k.e.p. zakłada...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KONTROLOWANE

  Koszty zaliczone do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych, wyodrębniane według kryterium kontroli kosztów. Są one w pełni lub częściowo kontrolowane przy uwzględnieniu miejsca powstawania kosztów albo centrum odpowiedzialności zatwierdzającego owe koszty.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY FINANSOWE

  Powstają w związku z występowaniem w jednostce zdarzeń gospodarczych związanych z inwestycjami w aktywa finansowe i innymi inwestycjami niezaliczonymi do nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  Do k.f. zalicza się: 1) wartość zbytych aktywów finansowych i innych inwestycji w cenie nabycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY IN TEMPORA

  Koszty bieżące, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do zdarzeń (operacji) mających miejsce w bieżącym okresie sprawozdawczym (miesiącu). Do grupy kosztów bieżących należy także zaliczyć tę część kosztów rozliczanych w czasie (rozliczeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY INDYWIDUALNE

  Obejmują kilka kategorii kosztów zaliczanych do kosztów kalkulacyjnych, wyodrębnionych ze względu na ich związek z przedmiotami kalkulacji. K.i. obejmują te wszystkie składniki kosztów podstawowej działalności operacyjnej, które można w sposób jednoznaczny i bezpośredni, przy zastosowaniu różnych metod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są ponoszone w celu zrealizowania statutowej działalności, dla której jednostka została powołana. Działalność ta może mieć charakter wytwórczy, usługowy lub handlowy. W skład k.d.o. wchodzą koszty pozostałej działalności operacyjnej.

  K.d.o. mogą być klasyfikowane z punktu widzenia ich związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY AKWIZYCJI

  Jedna z podstawowych kategorii kosztów w zakładzie ubezpieczeń. K.a. są kosztem pozyskiwania składki ubezpieczeniowej, zasadniczego przychodu zakładu ubezpieczeń, z tego też względu ich analiza powinna następować zawsze w kontekście składki przypisanej lub/i zarobionej.

  K.a. obejmują zasadniczo: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EKOLOGICZNE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów ponoszonych w związku z ochroną środowiska naturalnego człowieka. Ochrona środowiska w szerszym znaczeniu jest utożsamiana z działalnością ekologiczną i odnosi się zarówno do przeszłości (likwidacja negatywnych skutków działalności człowieka, w tym restytucja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BAZOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na początku roku lub kwartału. Obliczone różnice (odchylenia) między k.b. a niższymi kosztami bieżącymi wskazują na osiągniętą obniżkę kosztów, wynikającą m.in. ze:

  1) zmian norm zużycia materiałów i czasu pracy, spowodowanych zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WSTĘPNA

  Polega na porównaniu przyszłych rozmiarów, kosztów, przychodów, efektów planowanego przedsięwzięcia z przyjętymi jako wzorzec normami, ustaleniu na bazie tego porównania różnic (odchyleń) i podjęciu na tej podstawie odpowiednich decyzji co do podjęcia bądź zaniechania przyszłego działania.

  Przykładami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt

Do góry