Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzina kognatyczna

  Rodzina kognatyczna była oparta na pokrewieństwie naturalnym, idącego poprzez rzeczywiste węzły krwi. Pojęcie kognacji nabierało coraz większego znaczenia od schyłku republiki, a w ustawodawstwie Justyniana kognacja wyparła ostatecznie agnację.

  Wypracowany w prawie rzymskim sposób obliczania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina agnatyczna

  Rzymska familia agnacyjna była organizmem monokratycznym i patriarchalnym. Na jej czele stał pater familias, którego władzy podlegała cała familia. Mianem tym obejmowano początkowo na równi majątek jak i osoby podległe władzy.

  Zwierzchnikiem rodziny, mającym władzę nad podległymi mu osobami, mógł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie, zgaśnięcie i realizacja zastawu

  Powstanie zastawu: zastaw powstawał przede wszystkim:

  a) z woli osób zainteresowanych, przez prywatną i nieformalną umowę pomiędzy zastawcą a zastawnikiem.

  b) zastaw „ustanawiany milcząco” – bez żadnych umów,

  c) zastaw sądowy, dla celów egzekucyjnych.

  Zgaśnięcie zastawu: zastaw gasł gdy spełnił...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw umowny (hypotheca)

  Hypotheka – zastaw umowny, polegał na tym, że zastawca był nadal właścicielem i posiadaczem rzeczy obciążonej, a nadto mógł uzyskiwać dalsze kredyty pod zastaw tej samej rzeczy.

  Wierzyciel, aby móc zrealizować swe prawo, musiał uprzednio wejść w posiadanie przedmiotu zastawu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw ręczny (pignus)

  Pignus – czyli zastaw ręczny – wydanie rzeczy zastawionej wierzycielowi, ale bez przeniesienia własności. Wierzyciel, na rzeczy zastawionej, wykonywał władztwo faktyczne. Po spełnieniu świadczenia przez dłużnika zastawnik zobowiązany był zwrócić przedmiot. Do tego czasu władał nim jako dzierżyciel, a...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw powierniczy (fiducia)

  Prawo zastawu – ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi na cudzej rzeczy w celu uzyskania z niej zaspokojenia należności nie pokrytej przez dłużnika.

  Fiducia – było to realne zabezpieczenie kredytu; dłużnik przenosił na wierzyciela własność rzeczy przez mancipatio lub in iure cessio, z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo powierzchni (superficies)

  Superficies – prawo rzeczowe dziedziczne i zbywalne do odpłatnego korzystania z budynku wzniesionego na cudzym gruncie. Jak wiadomo w myśl zasady: superficies solo cedit budynek wzniesiony na cudzym gruncie stawał się własnością właściciela gruntu.

  Superficjariusz opłacał właścicielowi gruntu roczny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzierżawa wieczysta (emfiteuza)

  Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności.

  Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na podstawie testamentu właściciela. Uprawnienia emfiteuty były rozległe i trwałe. Pobierał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i zgaśnięcie służebności

  Powstanie służebności – służebności powstawały z woli osób zainteresowanych, przez czynności prawne. Służebności gruntów wiejskich – jako res mancipi – powstawały przez mancipatio lub in iure cessio; inne – przez in iure cessio. Służebności osobiste – najczęściej w testamencie.

  Poza czynnościami...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady dotyczące służebności

  Służebnościami rządziły pewne zasady ogólne, i tak:

  „służebność nie może polegać na działaniu” (servitus in faciendo consistere nequit) – obciążony właściciel był zobowiązany jedynie do powstrzymania się od działania (non facere) albo do znoszenia cudzego działania (pati) – wyjątek...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt

Do góry