Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Exceptio

  Exceptio. czyli zarzut procesowy. W exceptio nie zaprzeczał pozwany twierdzeniom powoda zawartym w intentio, lecz przeciwstawiał im inne okoliczności. Pretor umieszczał exceptio w treści formułki, czyniąc z niej część składową, umieszczoną zawsze między intentio, a condemnatio. Prawdziwość exceptio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki obrony pozwanego

  Proces mógł toczyć się tylko wtedy, gdy pozwany przynajmniej zaprzeczył twierdzeniom powoda (negacja ) Negacja z kolei nakładała na powoda obowiązek przedstawienia dowodu, na słuszność twierdzeń zawartych w intentio. Sędzia uwalniał pozwanego w przypadku nieudanego dowodu powoda.

  Innym środkiem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Confessus pro iudicato est…

  Sformułowanie, będące konsekwencją confessio in iure , stanowiące, iż ‘’uznający roszczenie uchodzi za zasądzonego ponieważ sam niejako wydaje wyrok na siebie’’.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Confessio in iure

  Akt uznający roszczenia powoda przez pozwanego. Postępowanie kończyło się wówczas w fazie in iure, a confessio stanowiło wyrok i tytuł egzekucyjny.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja pozwanego w stadium in iure

  In iure, jako pierwsza faza procesu formułkowego i legisakcyjnego dawał pozwanemu kilka możliwości zachowań. Confessio in iure - akt uznający roszczenia powoda przez pozwanego. Postępowanie kończyło się wówczas w fazie in iure, a confessio stanowiło wyrok i tytuł egzekucyjny.

  Iusiurandum in iure –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vindex i vadimonium

  W przypadku nie zgłoszenia się pozwanego przed oblicze pretora powód mógł złożyć specjalną skargę.

  Od jej konsekwencji (nawet zajęcia całego majątku pozwanego) mogła go uchronić interwencja Vindex, który gwarantował stawiennictwo pozwanego w terminie późniejszym. Vindex odgrywał też rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In ius vocatio

  W procesie formułkowym było to wezwanie pozwanego przez powoda do stawiennictwa przed pretorem.

  W myśl Ustawy XII Tablic powód miał prawo , w przypadku odmowy stawiennictwa pozwanego, doprowadzić go siłą w ramach prawnie dozwolonej pomocy własnej.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Aebutia, Leges Iuliae (iudiciariae)

  Lex Aebutia – ustawa , której uchwalenie datuje się na lata między 199 a 126 p.n.e. , uznająca proces formułkowy za zwyczajny, oficjalnie dopuszczalny obok legisakcyjnego. Konkurowały one ze sobą aż do uchwalenia Leges Iuliae ( 17 r. p.n.e. ), która znosiła legis actiones . Od tego czasu proces formułkowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bis de eadem re agere non licet

  “Niechaj po raz drugi w tej samej sprawie nie będzie postępowania” – konsekwencja aktu Litis contestatio, powodującej tzw. zawisłość sporu, przeprowadzanego na końcu fazy in iure. Sprowadzało się to do konsumpcji skargi. Nawet w przypadku próby ponownego wywołania skargi pretor miał możliwość jej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legis actio sacramento in rem - in personam

  Legis actio sacramento in rem (forma dochodzenia władztwa nad rzeczami) : właściciel rzeczy, który został pozbawiony faktycznego władztwa nad rzeczą wzywał osobę posiadającą jego rzecz do stawienia się przed pretorem. Pozwany miał obowiązek stawić się przed urzędnikiem wraz z przedmiotem sporu lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt

Do góry