Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kategorie osób ze względu na status

  a) Ze względu na status libertatis istniał podział na osoby wolne - liberi i niewolników – servi .

  Ludzi wolnych dzielono jeszcze na wolne od urodzenia – ingenui i wyzwoleńców – liberti.

  b) Ze względu na status civitatis występował podział na obywateli rzymskich –civis Romanus, zwanych też Kwirytami...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna – status

  Zdolność prawna to możliwość zajęcia w stosunkach prawnych stanowiska podmiotu prawa lub obowiązku. Jednak pełną zdolność warunkowały aż trzy czynniki – status .

  Wolność (status libertatis), obywatelstwo (status civitatis), stanowisko w rodzinie (status familiae) . Tylko ten był w pełni zdolny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna – zdolność do czynności prawnych

  Jakkolwiek pozornie podobne, nie miały oba terminy nic ze sobą wspólnego. Zdolność prawna to możliwość zajęcia w stosunkach prawnych stanowiska podmiotu prawa lub obowiązku, a zdolność do czynności prawnych, polega na możliwości składania i przyjmowania takich oświadczeń woli, które wywołują...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek i koniec zdolności prawnej

  Osobowość człowieka rozpoczyna się z chwilą jego urodzenia, a kończy się z chwilą śmierci.

  Specyfika konstrukcji zdolności prawnej (status) zakładała zmiany w tej dziedzinie jeszcze za życia.

  Utrata , bądź zmiana w obrębie któregoś ze status powodowała ‘’umniejszenie’’ osobowości (deminutio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasciturus

  Mianem tym określano płód w okresie ciąży matki. Osobowość człowieka rozpoczyna się z chwilą jego urodzenia, ale dla pełnej zdolności prawnej prawo rzymskie wymagało spełnienia trzech status. Jednakże pewne prawa – np. do spadku – dostrzegano już dla nasciturus . Przyjmowano w związku z tym fikcję...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna w prawie rzymskim

  Możliwość zajęcia w stosunkach prawnych stanowiska podmiotu prawa lub obowiązku nazywamy zdolnością prawną. Zdolności prawnej wymagała możliwość ‘’bycia’ ’np. właścicielem lub wierzycielem (czynna zdolność majątkowa), ale też dłużnikiem (bierna zdolność majątkowa).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restitutio in integrum

  Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego) – pozaprocesowy środek ochronny udzielany przez pretora po zapoznaniu się z istotą sprawy, uznając za niebyły fakt , z którym prawo łączyło niekorzystne dla kogoś skutki prawne. Typowymi podstawami były : przymus (metus ), podstęp ( dolus )...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdykty

  Interdicta – pretorski lub namiestniczy nakaz pod adresem jednej ze stron aby coś uczyniła lub zaniechała wydawany na żądanie drugiej strony. Celem interdyktu było przeciwdziałanie stanowi rzeczy , który naruszał porządek prawny. Dlatego też pretor nie badał zasadności interdyktu. Jeśli adresat...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stypulacje pretorskie oraz missiones

  Były to słowne i w odpowiedniej formie przyrzeczenia stron , których treść określał pretor. Służyły do udzielenia stronie zabezpieczenia (cautio) które umożliwiało realizację roszczenia w wypadku zaistnienia szkody w trakcie procesu , jak i poza nim. Zawarcie stypulacji mógł pretor na stronie wymusić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony pozaprocecowej

  Restitutio in integrum – przywrócenie do stanu pierwotnego;

  Interdicta – pretorski lub namiestniczy nakaz pod adresem jednej ze stron aby coś uczyniła lub zaniechała wydawany na żądanie drugiej strony;

  Missio in possessionem – wprowadzenie zainteresowanego we władanie majątkiem drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt

Do góry