Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY NIEKONTROLOWANE

  Zaliczane są do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Wyodrębniane są według miejsc powstawania lub centrów odpowiedzialności, nie podlegają jednak kontroli ani miejsc powstawania kosztów, ani w centrach odpowiedzialności.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku kosztów i wyników polega zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NORMATYWNE

  Odmiana kosztów wzorcowych. Stanowią one wzorzec służący do oceny kosztów rzeczywistych. Są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji układu kalkulacyjnego na jednostkę produkowanego wyrobu (półfabrykatu). Normowanie kosztów polega na ustaleniu możliwie najbardziej prawidłowych wielkości kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PLANOWO - POSTULOWANE

  Każdy k.p.-p. wyrobu odzwierciedla przyjęte przy ustalaniu planu przeciętne normy zużycia, ceny i stawki, przewidywaną ilość i asortyment produkcji oraz rozłożenie jej na poszczególne kwartały. Ponieważ k.p.-p. jest oparty na pewnych przewidywaniach dotyczących przyjętego okresu, nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Koszty należące do statutowej działalności operacyjnej. W zależności od charakteru działalności jednostki gospodarczej wyodrębnia się koszty podstawowej działalności: 1) produkcyjnej; 2) usługowej; 3) handlowej; 4) budowlanej.

  Przykładowo koszty podstawowej działalności produkcyjnej występują w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można ściśle odnieść do poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych lub ich grup. Z powyższych względów k.p. są kontrolowane w przekroju miejsc...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KRAŃCOWE

  Koszty marginalne, stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako łączne koszty wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu (usługi) ponad dotychczasową wielkość produkcji. Inaczej k.k. można określić jako miarę stopnia reagowania kosztów zmiennych produkcji na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEDECYZYJNE

  Koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego firmy, koszty dla celów kontroli, obejmują kategorie kosztów wyodrębnione ze względu na ich znaczenie informacyjne dla innych niż podejmowanie decyzji celów, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. K.n. można podzielić na dwie podstawowe grupy:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ISTOTNE

  Stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako koszty mające wpływ na wybór przyszłego wariantu działania, co oznacza, że ich wartość ulegnie zmianie w wyniku podjętej decyzji.

  Aby móc uznać jakiś koszt za istotny dla podejmowania decyzji, musi on równocześnie spełniać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY JAKOŚCI

  Obejmują te składniki kosztów, które stanowiąc wyrażone w pieniądzu celowe zużycie zasobów (czynników pracy), służą eliminowaniu negatywnych z punktu widzenia wyniku finansowego jednostki zjawisk lub procesów gospodarczych, wykazywanych dzięki: kontroli jakości, zapewnianiu jakości oraz zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KALKULACYJNE

  Koszty w układzie kalkulacyjnym, koszty według celu ich poniesienia, obejmują te składniki kosztów podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, które są wyodrębniane i klasyfikowane według kryterium możliwości ich przyporządkowania (odniesienia) określonym przedmiotom kalkulacji, w tym:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 555

  praca w formacie txt

Do góry