Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

  W dawnym prawie rzymskim zobowiązanie miało charakter osobisty, stąd zmiana wierzyciela lub dłużnika w danym stosunku obligacyjnym w drodze niefor­malnej umowy była zupełnie niemożliwa. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom obrotu gospodarczego, w cią­gu kilku pierwszych wieków stworzyli Rzymianie w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINA – POJĘCIE I STOPNIE

  Wina culpa – w znaczeniu obszerniejszym – umyślne działanie lub zaniechanie dłużnik mające na celu naruszenie interesów wierzyciela – dolus; albo niedbalstwo którego skutki powinien przewidzieć – culpa w węższym znaczeniu. Odpowiedzialność za winę jest subiektywna – zależna od staranności wykazanej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY DEFINICJI WŁASNOŚCI

  Tak jak powszechne jest uznanie dla wkładu rzymskiej myśli prawniczej w rozwój koncepcji prawa własności, tak też istnieje dość powszechny pogląd, że Rzymianie tego prawa w ogóle nie definiowali, lecz pojmowali je wyłącznie intuicyjnie. Ten stan rzeczy uzasadnia się, z jednej strony, oporami prawników...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG. ŹRÓDEŁ POWSTANIA

  Podział:

  a) według źródła powstania

  - ex contractu – z umów zaskarżalnych według prawa cywilnego

  - quasi ex contractu – ze zdarzeń podobnych do kontraktów – powstawały z prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, bezpodstawnego wzbogacenia, przypadkowej wspólności majątkowej, opieki,  i zapisu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ZASTAWU – ROZWÓJ HISTORYCZNY

  W rozwoju historycznym zastaw w prawie rzymskim przeszedł ewolucję, której wyrazem są trzy jego postacie: fiducia, pignus i hypotheca.

  Przy fiducji dłużnik w celu zabezpieczenia wierzytelności przenosił na wierzyciela za pomocą mancypacji, albo in iure cessio, jakiś przedmiot na własność, z tym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPENSACJA W IUDICIA STRICTI IURIS

  Kompensacja – przez potrącenie czyli kompensate rozumiemy w prawie dzisiejszym umorzenie wierzytelności w wyniku przeciwstawienia roszczeniu wierzyciela wzajemnej wierzytelności ze strony dłużnika.

  Iudicia stricti iuris – powództwa ścisłego prawa.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ – POJĘCIE I RODZAJE

  Pojęcie wykształciło się na przełomie wieków gł. w związku z ziemią i stosunkami opartymi na jej obrocie. Nadawane w królestwie działki – dwa iugera (ok.1/2 ha), które podlegały dziedziczeniu; UXIIT jako podstawę gospodarki uznała indywidualne gospodarstwa chłopskie - fundus, wchodzące w skład patrum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH

  Do praw rzeczowych należały:

  własność,

  ograniczone prawa na rzeczy cudzej iura in re aliena: służebności (serwituty), prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa wieczysta) i superficies (prawo zabudowy).

  Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe błędy kierownictwa

  Występowanie

  Z błędami kierownictwa mamy do czynienia w każdej organizacji. Jedne z nich sa mniej inne bardziej poważne. Błedy te pociągają za sobą negatywne skutki, które mogą sie pojawiać na różnych płaszczyznach organizacji. H. Simon twierdzi że liczba informacji przyjmowanych przez umysł ludzki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /11 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA ZOBOWIĄZANIA W ODRÓŻNIENIU OD PRAW RZECZOWYCH

  Zobowiązania nazywa się w źródłach rzymskich obligatio. W zobowiązaniu uczestniczą zawsze dwie strony: wierzyciel i dłużnik. Definicja przekazana w Digestach Justyniana przeciwstawia zobowiązania prawom rzeczowym: „Istota zobowiązania nie polega na tym, ażeby jakąś rzecz albo służebność uczynić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry