Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Formułki (actiones) prejudycjalne (preiudiciales)

  Sędzia miał jedynie stwierdzić, że dane prawo (fakt) istnieje(bądź nie) – jeśli tylko tego domaga się powód – skarga o ustalenie (prejudycjalna actio praeiudicialis)

  Wyrok był podstawą wszczęcia kolejnego procesu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie in iure i apud iudicem

  Stadia procesu cywilnego zwyczajnego :

  in iure – przed urzędnikiem magistraturalnym (pretorem, edylem kurulnym); przygotowanie przez urzędnika i nadanie biegu procesowi oraz udzielenie odpowiednich środków procesowych i zatwierdzenie wybranego przez strony sędziego; wezwanie pozwanego do stawienia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądu

  Właściwość sądu – powołanie sądu z mocy prawa do rozstrzygnięcia danej sprawy.

  właściwość rzeczowa – ze względu na rodzaj sprawy (np. skargi z powodu wad kupionego niewolnika rozstrzygał jedynie edyl kurulny).

  właściwość miejscowa – gł. zasady : actor sequitur forum rei, z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępowania w rzymskim procesie cywilnym

  Dwa rodzaj postępowania:

  postępowanie zwyczajne (ordo iuduciorum privatorum) – okres rzeczpospolitej i pryncypatu; dzieliło się na proces legisakcyjny (legis actio) – za rzeczpospolitej, proces formułkowy (per formulas) – równolegle z legisakcyjnym, od pryncypatu wyparł postępowanie legisakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcja prawa rzymskiego

  Okres przedfeudalny charakteryzował się upadkiem handlu i miast, co było powodem zaniku wykorzystania prywatnego prawa rzymskiego przez ludy, które podbiły Rzymian, wydawano jedynie zbiory praw dla ludności rzymskiej – Leges Romanae Barbarorum (Edykt Teodoryka, Breviarum Alarici, Lex Romana Burgundiorum;...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rzymsko – bizantyjskie

  Po podziale cesarstwa w 395r w państwie wschodnim dalej obowiązywał kodeks justyniański i Nowele z późniejszymi zmianami (np. tłumaczenie greckie - Parafraza Teofila, tzw. Ekloga –726r.n.e. –uproszczona wersja prawa karnego i cywilnego na użytek praktyczny, czy Bazyliki (Ustawy Królewskie)- kodyfikacja prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja justyniańska

  Cesarz Justynian (527-565r.n.e.) cel przywrócenie jedności imperium, opierał się na dawnym prawie – ius i ustawach cesarskich leges.

  Codex vetus. Prace rozpoczęto od zebrania i kodyfikacji ustaw cesarskich (częściowo skodyfikowanych – Kodeksy Gregoriański, Hermogregoriański, Teodozjański); luty 528r.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysprudencja rzymska

  Drogi rozwoju prawa prywatnego w czasach wczesnej rzeczypospolitej:

  działalność jurysprudencji

  ustawodawstwo zgromadzeń ludowych

  Jurysprudencja kapłańska – kapłani ponficies – znali prawo (czynności procesowe – formalne), kalendarz – dies fasti (przeciwieństwo dies nefasci)- dzień, w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistratury rzymskie

  W czasach republiki – urzędy oraz sprawujący je urzędnicy (magistraturalni). Dzieliły się na:

  wyższe – konsulowie, pretorzy, cenzorzy;

  niższe – kwestorzy, edylowie, oraz urzędnicy pomocniczy.

  Dodatkowo istniał podział na urzędy kurulne od specjalnego krzesła – (sella curuli) – konsulowie, pretorzy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła tworzenia prawa rzymskiego

  Źródła poznania prawa (fontes iuris cognescendi) – bezpośrednie i pośrednie:

  źródła jurydyczne (teksty: Instytucje Gaiusa, kodyfikacja edyktu pretorskiego, kodyfikacje justyniańskie i inne)

  źródła literackie (Cicero, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz, Kwintylian, Wergiliusz, Horacy)

  źródła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt

Do góry