Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klauzule dodawane do zastawu. Antychreza

  Możliwe były do pocz. IV wieku klauzule przepadku – lex commisoria. Nadwyżka pozostająca po sprzedaniu rzeczy i zaspokojeniu wierzycieli powinna powrócić do „dłużnika”.

  Owoce rzeczy zastawionej przypadały dłużnikowi, chyba że zawarto pactum antichreticum – antychreza – umowa, że wierzyciel będzie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i realizacja prawa zastawu

  Zastawnik miał prawo uzyskania posiadania rzeczy (za pomocą interdictum Salvianum, actio Serviana/hypothecaria). Miał też prawo sprzedać rzecz, pierwotnie na podstawie oddzielnego pactum vendenti, od III w.n.e. mieściło się w zakresie zastawu. Nabywca stawał się właścicielem mimo, że nie był nim...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zastawu

  Pierwotnie mogły nimi być rzeczy materialne, indywidualnie oznaczone, ruchome lub nieruchome, istniejące już w chwili umowy o zastaw.

  W II w.p.n.e. powstała hipoteka generalna – zastaw na całym majątku dłużnika – obejmował on także rzeczy przyszłe (owoce), późnej także na rzeczach niezmysłowych res...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pignus i hypotheca

  Pignus – zastaw ręczy, powstawał na podstawie kontraktu realnego, posiadanie rzeczy od razu przechodziło na wierzyciela.

  Hypotheca – zastaw umowny – nieformalna umowa dająca wierzycielowi prawo posiadania rzeczy w razie niewykonania zobowiązania. Jako prawo akcesoryjne dołączana była do kontraktu najmu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw jako prawo akcesoryjne

  Zastaw jako prawo akcesoryjne – zależny był od istnienia i losów prawnych wierzytelności głównej (np. najmu – dzierżawy lub innego kontraktu głównego). Musiała istnieć wierzytelność, którą zastaw zabezpieczał.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zastawu

  Ograniczone prawo rzeczowe przysługujące wierzycielowi dla zabezpieczenia jego wierzytelności. W razie jej niewykonania, wierzyciel miał prawo do nabycia posiadania rzeczy i jej sprzedaży. Jest to prawo akcesoryjne (patrz niżej).

  Wierzyciel zastawniczy– to zastawnik (wydzierżawiający); dłużnik – zastawca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności

  W prawie najdawniejszym i klasycznym były to in iure cessio – służebności gruntowe i użytkowanie; mancypacja – w gruntach wiejskich będących res mancipi. Przy mancypacji właściciel mógł zastrzec sobie na nim służebność przez deductio servitutis (można też było stosować to przy in iure cessio)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służebności

  Służebności – uprawnienie do korzystania z cudzej rzeczy w ograniczonym zakresie, jej właściciel musiał znosić (pati) ingerencję osoby uprawnionej do służebności lub powstrzymać się od pewnych działań non facere (wstrzymanie się od budowy na własnym gruncie budynku przekraczającego pewną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa rzeczowe

  Do praw rzeczowych należały:

  własność,

  ograniczone prawa na rzeczy cudzej iura in re aliena: służebności (serwituty), prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa wieczysta) i superficies (prawo zabudowy).

  Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio negatoria

  Skarga chroniąca własność kwirytarną w przypadku jej naruszenia np. bezpodstawne „roszczenie” do służebności na rzeczy. Właściciel skargą negatoryjną mógł ubiegać się o stwierdzenie braku takiego prawa oraz zaprzestanie działania uzurpatora, a także zabezpieczenia przed ponownym naruszeniem –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt

Do góry