Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘGI POMOCNICZE

  Zawierają zapisy zdarzeń gospodarczych, uszczegółowiające i uzupełniające te same zdarzenia, gromadzone na odpowiednich kontach księgi głównej. Teoretycznie każde konto księgi głównej może posiadać k.p.

  K.p. prowadzi się w formie szczegółowych zbiorów danych, systemów ksiąg lub kartotek, w których...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT REFINANSOWY

  Kredyt udzielany bankom przez NBP w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Kredyt ten może otrzymać bank mający zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, a także bank realizujący program naprawczy. Kredyt ten może być udzielany: 1) do określonej kwoty w rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI RACHUNKOWE

  Zbiory danych (utrwalone za pomocą zapisów w pamięci komputera lub na nośnikach trwałych) służące do przechowywania informacji o stanach zasobów majątkowych i procesach gospodarczych w określonym porządku. Prawne znaczenie k.r., podobnie jak innych tradycyjnych dokumentów, polega w szczególności na tym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Lokaty krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, są nabywane przez inwestorów z zamiarem ich upłynnienia w ciągu roku obrotowego od daty ich pozyskania. Zakładanym finansowym rezultatem takich krótkoterminowych inwestycji są korzyści wynikające z różnicy cen rynkowych tych k.p.w. Mówi się o nich jako o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGI RACHUNKOWE W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Zbiory zapisów księgowych (jednostkowych lub zbiorczych), ich obrotów (sum zapisów) i sald oraz danych stałych i technologicznych, niezbędnych do realizacji zadań i funkcji rachunkowości. Zakłada się je, aktualizuje i przechowuje w pamięci zewnętrznej komputera zgodnie z zasadami organizacji zbiorów (baz)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA KLASYFIKACYJNE KOSZTÓW

  Metody (sposoby, klucze) służące do podziału ogółu kosztów przedsiębiorcy na odpowiednie grupy (kategorie), co pozwala pojedyncze dane dotyczące kosztów przydzielić do tych grup. Kryteria klasyfikacji wyznaczają zatem zasady podziału oraz agregacji kosztów, zależnie od potrzeb informacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWANIE ZAPISÓW W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  To właściwy dla zastosowanej technologii proces tworzenia debetowych i kredytowych zapisów księgowych w księdze głównej lub księgach pomocniczych systemu informatycznego rachunkowości. W szczególności jest to procedura nadawania zapisom księgowym, zarejestrowanym w zbiorze danych transakcyjnych statusu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA AKCYJNA

  Spis akcji imiennych i świadectw tymczasowych, zawierający obligatoryjnie dane: imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat. Na wniosek osoby uprawnionej w k.a. wpisywane są informacje o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJA PIENIĄDZA

  Tworzenie nowego pieniądza bankowego w drodze udzielania kredytów, czyli tworzenia wkładów na żądanie. Bank nie musi mieć zawsze pokrycia swoich zobowiązań rezerwami utrzymywanymi w gotówce.

  Czynnikami k.p. są:

  1) wskaźnik rezerwy obowiązkowej (rezerwowy) (wzrost wskaźnika rezerwowego zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAPADŁE

  Koszty powstałe w wyniku działań gospodarczych realizowanych w przeszłości i z uwagi na swój deterministyczny charakter nie mogą być zmienione jakąkolwiek decyzją w przyszłości. Z tego względu k.z. zawsze są zaliczane do kategorii kosztów nieistotnych (aczkolwiek - odwracając te relację - koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt

Do góry