Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

  Z punktu widzenia prawa międzynarodowego społeczność międzynarodowa stanowi ogół państw. Innymi słowy - społeczność międzynarodowa to społeczność państw, które nie tylko współistnieją, ale i utrzymują wzajemne stosunki. Są trzy cechy, które charakteryzują społeczność międzynarodową w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICAO

  Konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana 7 grudnia 1944r., zobowiązywała państwa do współpracy w celu zapewnienia ujednolicenia przepisów, norm, zasad postępowania i organizacji w odniesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg lotniczych i służb pomocniczych we wszelkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (3 rodzaje)

  Można wyróżnić:

  - normy o charakterze powszechnym, obowiązujące wszystkie państwa - lex generalis- normy o charakterze partykularnym, wielostronne (obowiązują określoną grupę państw, na przykład położoną w jednym regionie geograficznym - mówimy wówczas o prawie regionalnym; podstawą istnienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYWATELSTWO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM, EUROPEJSKIM I POLSKIM (pojęcie, główne zasady)

  Obywatelstwo – trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego. Inne określenia, bardziej przebrzmiałe: „poddaństwo”, „poddany”. Określenia te funkcjonują w przypadku gdy, np. mieszkańcy państw członkowskich Brytyjskiej Wspólnoty Narodów posiadają...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /10 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNANIE PAŃSTWA A UZNANIE RZĄDU

  Uzna– jednostronny akt prawny, w którym jedno państwo lub ich grupa przyjmuje oficjalnie lub milcząco do wiadomości powstanie nowego państwa oraz określa charakter i zakres stosunków z tym państwem. Jest to więc uznanie osobowości prawnomiędzynarodowej nowego państwa. Uznanie państwa nie pociąga za...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Confusio w zobowiązaniach

  Confusio – zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie (np. przez dziedziczenie dłużnika po wierzycielu lub odwrotnie).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowacja (odnowienie) zobowiązania

  Nowacja – odnowienie zobowiązania następowało przez umorzenie zobowiązania (każdego rodzaju) i postawienie w jego miejsce nowego (literalnego lub stypulacyjnego). Zachodziła jeśli było stare zobowiązanie mające być umorzone a nowe powstawało na jego miejsce, musiało mieć ten sam przedmiot świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceptylacja i stypulacja akwiliańska

  Akceptylacja była to forma zwolnienia z zobowiązania kontraktów literalnych i werbalnych – przez odpowiedź na pytanie dłużnika (czy otrzymałeś co ci przyrzekłem?)lub zapisanie sumy po stronie przychodów (niezależnie czy faktycznie świadczenie spełniono).

  Stypulacja Akwiliańska – konstrukcja stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczenie

  Zachodziło stypulacyjnie między wierzycielem a osobą trzecią przyjmującą na siebie odpowiedzialność za dłużnika. Popularna forma (zastaw wymagał posiadania wartościowej rzeczy, co nie było powszechne), poręczyciel uzależniał od siebie dłużników (pomagało im to np. w wyborach). Trzy formy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby umocnienia (zabezpieczenia) zobowiązań

  Umocnienie zobowiązania mogło nastąpić przez zabezpieczenie osobowe lub zabezpieczenie rzeczowe.

  Rodzaje zabezpieczeń osobowych:

  poręczenie: sponsio; fidepromissio; fideiussio;

  mandat kredytowy – mandatum pecuniae credendae

  constitutum debiti alieni 

  receptum argentarii

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry