Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Składa się z rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz ze sprawozdania nadrzędnej jednostki, a także ze sprawozdania łącznego, z którego wyłączono: środki i fundusze wydzielone, wzajemne należności i zobowiązania oraz odpowiednie części wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST ZASTAWNY

  Dłużny papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez bank hipoteczny w celu pozyskania środków na refinansowanie kredytów. Podstawę emisji l.z. stanowią: 1) wierzytelności banku zabezpieczone hipotekami (hipoteczny l.z.); 2) kredyt zabezpieczony do pełnej wysokości wraz z należnymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWOTA WYMAGAJĄCA ZAPŁATY

  Kwota do otrzymania, kwota należności lub zobowiązań jednostki w danym momencie. W terminie płatności równa się ona wartości nominalnej należności lub zobowiązania, która wynika z zawartej umowy, ewentualnie zmniejszonej o wpłacone zaliczki oraz przyznane opusty. Po upływie terminu płatności k.w.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWY

  Zawód k. polega na wykonywaniu przez odpowiednio przygotowaną osobę wszelkich prac i czynności wchodzących w zakres rachunkowości. Ustawa o rachunkowości wprowadziła nową interpretację tego pojęcia, które nie może być już utożsamiane jedynie z osobą fizyczną wykonującą samodzielnie lub pod...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ

  Rodzaj systemu ewidencji stosowanej przez jednostki w celu liczbowego ujęcia środków gospodarczych, procesów i wyników finansowych działalności. Służy on gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz udostępnianiu informacji o faktycznie dokonanych zdarzeniach, które miały wpływ na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /25 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA GŁÓWNA

  Księgi rachunkowe są głównym ogniwem każdego praktycznie funkcjonującego systemu rachunkowości. Tworzą one tzw. model ewidencji księgowej w jednostce gospodarczej. Kształt tego modelu, jego struktura i złożoność zależą od wymagań sprawozdawczości finansowej oraz wewnętrznych potrzeb informacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ PODWÓJNA

  Początki k.p. datowane są na przełom XIV i XV w., kiedy to zaczęto stosować dwustronne konta oraz dwukrotną rejestrację każdej operacji gospodarczej. W całym okresie rozwoju księgowości podwójnej istotną rolę odegrały następujące czynniki: 1) tradycja, zwyczaje i doświadczenie wiążące się z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA SŁUŻB

  Księga organizacji przedsiębiorstwa, księga zasad działania firmy, stanowi zbiór podstawowych, formalnych przepisów, dokumentów i uregulowań normatywnych, mający na celu organizacyjne uporządkowanie podstaw i procesów zarządzania oraz kierowania jednostką gospodarczą względnie instytucją...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREDYT BANKOWY

  Stosunek ekonomiczny wynikający z umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, na podstawie której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ POJEDYNCZA

  Z zachowanych zapisów historycznych wynika, że jest to najwcześniejsza forma ewidencji wartościowej wybranych składników majątkowych i procesów gospodarczych. Stosowany system k.p., np. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrót), zakupów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 122

  praca w formacie txt

Do góry