Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

  Statki handlowe mogą zawijać do obcych portów handlowych (otwartych), bez specjalnego zezwolenia.

  Statek handlowy znajdujący się na morzu pełnym podlega władzy i prawu państwa, pod którego banderą płynie. Kompetencja państwa bandery, wykonywana bez ograniczeń na morzu pełnym, nie zanika całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ PAŃSTWA – pojęcie, sytuacja prawna

  Ludność państwa to zespół osób zamieszkujących jego terytorium i podlegających jego władzy zwierzchniej. W skład ludności państwa wchodzą jego obywatele oraz zamieszkujący jego terytorium cudzoziemcy, wśród nich również osoby o wielorakim obywatelstwie i bezpaństwowcy. Nie wchodzą w skład ludności...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Niejasność szeregu norm prawa międzynarodowego i ich sporny charakter, a także okoliczność, że źródła tego prawa rozrzucone są w różnych dokumentach i zbiorach, pociąga za sobą konieczność kodyfikacji prawa międzynarodowego. Przez kodyfikację prawa międzynarodowego rozumie się usystematyzowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANICE PAŃSTWA

  Granice państwa mogą mieć charakter:

  orograficzny, czyli uwzględniający właściwości terenu

  geometryczny, gdy nie spełniają tego warunku

  astronomiczny, gdy pokrywają się z południkiem lub równoleżnikiem geograficznym

  Dawniejszy podział na granice naturalne (góry, rzeki) i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZCHNICTWO TERYTORIALNE

  Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu, każde państwo może postępować na własnym terytorium tak jak chce, tzn. jak dyktują to jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZANIE I ZERWANIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

  Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami zależy od wzajemnej zgody zainteresowanych państw.

  Konieczności nawiązania stosunków dyplomatycznych nie implikuje:

  prawo legacji (wysyłanie i /lub/ przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych)

  uznanie państwa (również...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNITET KONSULARNY A IMMUNITET DYPLOMATYCZNY

  Immunitet konsularny jest nieco węższy niż immunitet dyplomatyczny. Podstawowe różnice:

  immunitet nienaruszalności korespondencji nie rozciąga się na prywatne dokumenty i korespondencję konsula

  nietykalność osobista i immunitet jurysdykcyjny są nieco ograniczone: funkcjonariusz konsularny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Rzymski

  Charakterystyka

  ''

  Pod ogólnym określeniem Traktaty Rzymskie kryją się w rzeczywistości dwa traktaty podpisane w tym samym czasie i miejscu, tj. 25 marca 1957r. w Rzymie.

  Te traktaty to Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa outsourcingowa

  Charakterystyka

  Wśród głównych założeń umowy zawieranej w outsourcingu pomiędzy zleceniodawcą a wyspecjalizowaną firmą usługową wyróżnia się obustronne zrozumienie zasad i warunków współpracy oraz wskazanie konsekwencji niedostosowania się stron do przyjętych uzgodnień. Dlatego też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /6 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kompensowania zaburzeń w produkcji

  Zapasy kompensacyjne tworzone są dla grup o średnim, a szczególnie o małym udziale w wartości produkcji. Będzie to działanie w kierunku minimalizacji kosztów produkcji w toku procesu. Dla pozostałych asortymentów stanowiących jednak tylko około 10% ilości, należy iść w drugim kierunku kompensowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt

Do góry