Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEPOZYTARIUSZ UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ (pojęcie, funkcja)

  Przy umowach wielostronnych, zwłaszcza jeśli liczba stron jest znaczna, dokumenty ratyfikacyjne przy zawieraniu umów międzynarodowych składane są depozytariuszowi. Najczęściej depozytariuszem jest państwo, na którego terytorium umowa została podpisana.

  Depozytariusz informuje strony umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONARIUSZ MIĘDZYNARODOWY

  Funkcjonariusz międzynarodowy jest to osoba powołana przez organizacje międzynarodowe do wykonywania określonych funkcji w interesie tych organizacji w sposób stały i wyłączny. Jest to osoba zatrudniona przez organizację do pracy w jej organach (wyłącznie tam). Funkcjonariusze międzynarodowi zobowiązani...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

  Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA MORZA

  Prawo morza jest działem prawa międzynarodowego dotyczącym obszarów morskich, żeglugi oraz innych sposobów korzystania z morza. Istnieją zarówno normy prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego dotyczące obrotu morskiegoMiędzynarodowe prawo morskie określa sytuację prawną obszarów morskich i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

  Prawo dyplomatyczne to prawo dotyczące stosunków i misji dyplomatycznych. Przez wiele wieków było prawem zwyczajowym. Pierwszą kodyfikację prawa dyplomatycznego w skali światowej stanowi konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961r. Zatem źródłem prawa dyplomatycznego jest: prawo zwyczajowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY MIĘDZYNARODOWE I SPOSOBY ICH ZAŁATWIANIA

  Źródła konfliktów, czyli sporów międzynarodowych:

  różnice:

  ekonomiczne,

  religijne,

  społeczne,

  polityczne,

  ideologiczne,

  kulturalne,

  rasowe,

  narodowe

  momenty prestiżowe (pod pretekstem), zwłaszcza w państwach o rządach dyktatorskich

  Spory...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /8 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE

  Zakres immunitetów i przywilejów konsulów nosi wyraźny charakter funkcjonalny, w większym stopniu niż przy przedstawicielach dyplomatycznych. Sytuacja prawna konsulów i ich immunitety ustalane są w dwustronnych lub wielostronnych umowach konsularnych oraz w ustawodawstwie wewnętrznym poszczególnych państw...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA (warunki, rodzaje, skutki)

  Wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej zobowiązani są ściśle przestrzegać wiążących ich norm prawa międzynarodowego. Jeśli postępują niezgodnie z tymi normami, a więc bądź działają sprzecznie z nimi, bądź zaniechają tego, co prawo im nakazuje, popełniają delikt międzynarodowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IUS COGENS

  Ius cogens (łac. przepisy prawa obowiązujące bezwzględnie) to niektóre najbardziej istotne i podstawowe normy prawa międzynarodowego. Nie mogą one być uchylone wolą państw w ich wzajemnych stosunkach. Normy te są wyrazem interesów całej społeczności międzynarodowej i dlatego mają charakter norm...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNU ORAZ GATT

  KNU (klauzula największego uprzywilejowania) to jedno z podstawowych postanowień umów handlowych. Na mocy tej klauzuli kontrahenci gwarantują sobie wzajemnie takie traktowanie (tzn. równie uprzywilejowane, nie gorsze) jak traktowany jest inny kraj trzeci najbardziej w danej dziedzinie uprzywilejowany.

  KNU nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt

Do góry