Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Przyczyny wygaśnięcia umowy możemy podzielić na:

  I. przewidziane w samej umowie – nie rodzi problemów, gdyż sama umowa określa warunki i czas jej wygaśnięcia; przyczyny wygaśnięcia:

  1. upływ czasu na jaki umowa została zawarta

  2. spełnienie się warunku rozwiązującego

  3. wypowiedzenie umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej można podzielić na trzy grupy:

  związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów - sytuacja, kiedy zgoda na zawiązanie umowy została wyrażona z pogwałceniem normy prawa wewnętrznego, która ma zasadnicze znaczenie w tej dziedzinie; pogwałcenie to...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODYFIKACJA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Każda umowa, w każdym czasie, może być zmodyfikowana zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są gospodarzami umowy, którą zawarły. Modyfikując umowę jej kontrahenci mogą się powołać na jakąś konkretną przyczynę (zmiana okoliczności, powstanie nowej formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWNIENIA PAŃSTW NADBRZEŻNYCH NA MORZU

  Władza państwa nadbrzeżnego na morzu znajduje swoje uzasadnienie w konieczności bezpieczeństwa i ochrony granic państwowych oraz zapewnienia dla własnych obywateli wyłączności eksploatacji bogactw naturalnych morza przybrzeżnego.

  Pod pojęciem "bezpieczeństwa" należy rozumieć bezpieczeństwo w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTA SUNT SERVANDA

  Zasada pacta sunt servanda (łac. umowy zobowiązują, umowy należy dotrzymywać) zwana jest niekiedy zasadą świętości umowy. Jeśli zgodę wyrażone we właściwej formie i umowa została zawarta, wówczas strony umowy zobowiązane są wykonywać w dobrej wierze jej postanowienia. Żadne państwo nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTRZEŻENIE DO UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej jest to jednostronne oświadczenie złożone przez państwo w chwili jej podpisania, złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przystąpienia lub akceptacji, stwierdzające, że przyjmując umowę w całości, dane państwo nie godzi się na niektóre jej postanowienia lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY MORZA PEŁNEGO

  Obecnie obowiązuje zasada, że morze pełne jest wolne i dostępne dla wszystkich państw i ich obywateli. Jest to tzw. zasada wolności mórz.

  Wolność mórz to przede wszystkim wolność żeglugi. Wolność żeglugi oznacza przede wszystkim, że statki wszystkich państw mogą płynąć po morzu pełnym tam...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI ODWETOWE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Środki odwetowe to działalność nadzwyczajna państwa, mająca na celu ochronę swych interesów naruszanych przez inne państwo. Nie są one sposobem załatwienia sporu. Za pomocą środków odwetowych państwo broni swego stanowiska, czyli nie zachowuje się biernie wobec aktów drugiego państwa, godzących w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA MIĘDZYNARODOWA A PAŃSTWA TRZECIE (zasada ogólna i wyjątki od niej)

  Podstawową zasadą prawa międzynarodowego jest, że umowa zawarta między dwoma lub więcej państwami tworzy prawa i obowiązki tylko między nimi. Umowa ta jest dla innych państw nie wiążąca i nie mogą one z umowy tej odnosić korzyści, czy też ponosić jakichś obowiązków wynika to z zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ I JEJ RODZAJE

  Umowa międzynarodowa jest to porozumienie dwóch lub większej liczby podmiotów prawa międzynarodowego, w którym określiły one swe wzajemne prawa i obowiązki, ustaliły jako wiążące dla siebie pewne reguły postępowania bądź zgodziły się na zmianę czy też likwidację istniejących norm lub uzgodniły...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt

Do góry