Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KONWENCJE GENEWSKIE 1949 r.

  Pod patronatem Organizacji Czerwonego Krzyża państwa poprzez wielostronne porozumienia zawierane w Genewie (1864r., 1906r., 1929r.) stworzyły tzw. prawo humanitarne. Jego najnowszą wersję stanowią cztery Konwencje genewskie uchwalone 12 sierpnia 1949r.:

  1. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANKCJE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Praktycznie w prawie międzynarodowym nie istnieje zagadnienie sankcji, przymusu. Nie istnieje bowiem centralny silny organ wykonawczy, któremu przysługiwałaby wyłączność stosowania przymusu i nie ma organu sądowego, który posiadałby monopol ustalania w sposób wiążący, co jest prawem oraz kto i kiedy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKT PRZECIWWOJENNY Z 1928 r.

  Pakt przeciwwojenny z 1928r. (pakt paryski, pakt Kelloga lub Brianda – Kelloga) zakazywał uciekania się do wojny i był pierwszą umową wielostronną, która zawierała ten bezwzględny zakaz. Był on umową otwartą obowiązującą w 1939r. około 60 państw (prawie wszystkie wówczas istniejące).

  Państwo...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWA ŚRÓDLĄDOWE W PRAWIE MORZA

  Morze jest drogą komunikacyjną i źródłem surowców, zatem państwa śródlądowe są również zainteresowane swobodnym dostępem do morza. Domagają się one zagwarantowania udziału w eksploatacji zasobów mórz.Dostęp do morza państw śródlądowych odbywa się na zasadzie tranzytu przez terytorium innych...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZCHNICTWO TERYTORIALNE A PERSONALNE PAŃSTWA

  Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu.

  Zwierzchnictwo personalne państwa to władza państwa (opieka) nad wszystkimi obywatelami tego państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA DOBREJ WIARY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Zasada dobrej wiary stanowi logiczną konsekwencję zasady pacta sunt servanda.W dobrej wierze należy interpretować umowy międzynarodowe i wykonywać jej postanowienia.

  Art. 2 ust. 2 Karty NZ mówi, że wszyscy członkowie wykonywać będą w dobrej wierze zobowiązania przyjęte zgodnie z Kartą.

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŁĄCZNA STREFA EKONOMICZNA

  Tendencja do rozszerzania władzy państw nadbrzeżnych w celu ochrony ich interesów ekonomicznych (wyłączność eksploatacji bogactw morskich) znalazła w ostatnich latach wyraz w wysunięciu koncepcji tzw. strefy ekonomicznej.

  Koncepcję tę zaakceptowano. Przeważająca większość opowiadała się za...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZENIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  W stosunkach międzynarodowych nie ma ustawodawcy na wzór ustawodawcy wewnątrzpaństwowego.

  Nie istnieje żaden ponadpaństwowy organ międzynarodowy, powołany do tworzenia prawa wiążącego dla państw.Prawo międzynarodowe jest tworzone przez same państwa, które są jego podmiotami. Podstawą obowiązywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA NIEINTERWENCJI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Z powszechnie uznanej zasady suwerenności państw wynika niedopuszczalność interwencji w ich sprawy wewnętrzne. Zasada nieinterwencji powstała w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

  Interwencja może wystąpić w różnej postaci: gospodarczej, finansowej, dyplomatycznej, a w szczególności militarnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGO GROCJUSZ – szkoła prawa natury

  Grocjusz był zwolennikiem, wywodzącej się jeszcze od stoików, koncepcji prawa natury, którą uwolnił od średniowiecznej podstawy teologicznej. Według niego prawo natury składa się z zasad prostych i oczywistych, które można wydedukować rozumowo. Prawo można więc podzielić na:

  prawo natury (ius...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt

Do góry