Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Przebieg Postępowania Administracyjnego

  Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu (z inicjatywy samego organu) jak i na wniosek stron.

  Pierwszą decyzją organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydania decyzji. Są organy różnych szczebli: wojewódzkie, centralne i każdy z nich ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Zasady Postępowania Administracyjnego

  Do podstawowych zasad postępowania administracyjnego należą:

  Zasada prawdy obiektywnej oznacza ciążący na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie obowiązek dążenia do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na postawie, którego ma nastąpić wydanie decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Pojęcie Postępowania Administracyjnego Ogólnego

  Nazwę postępowania administracyjnego z dopełnieniem „ogólne” nadaje się postępowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwowej.

  Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu „ogólny” tzn...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność Aktu Administracyjnego

  Akt administracyjny powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawy i wydane na ich podstawie akty prawne (rozporządzenia, uchwały itp.). Wymagania te nazywane są przesłankami ważności aktu administracyjnego.

  Przesłanki ważności aktu administracyjnego są następujące:

  1. Akt...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /4 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział Aktów Administracyjnych

  Akty administracyjne dzielą się na:

  Akta zewnętrzne zaliczmy tu te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc „na zewnątrz”, poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej.

  Akta...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt Administracyjny

  Działalność organów administracji państwowej polega – z prawnego punktu widzenia – w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa. Decyzje te nazywamy aktami...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek Administracyjno – Prawny

  Stosunkiem administracyjno – prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego.

  Stosunek administracyjno – prawny charakteryzuje się kilkoma cechami, które decydują o jego odmienności od innych rodzajów stosunków prawnych.

  Cechy te są następujące:

  Jedną ze stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i Przedmiot Prawa Administracyjnego

  Prawem administracyjnym nazywamy zespół norm regulujących:

  a) Strukturę i kompetencje organów administracji państwowej

  b) Stosunki prawne powstające w toku wykonawczo – zarządzającej działalności tych organów.

  Prawo administracyjne dość wyraźnie odróżnia się od innych gałęzi prawa i nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie Administracji

  Administracja (zarząd, zarządzanie) jest pojęciem używanym w dwojakim znaczeniu. Oznacza ona bądź jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej, polegającej na zarządzaniu, bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem np. w Stanach Zjednoczonych administracją nazywa się...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

  W latach 50 – tych i 60 – tych integracja i współpraca wielostronna w Europie realizowana była przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot, organziacji, odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki:

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt

Do góry