Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROZGRANICZENIE MIĘDZY PRAWEM ADM. A INNYMI DZIEDZINAMI PRAWA (KONSTY TUCYJNYM I CYWILNYM)

  W przypadku prawa konstytucyjnego związki z prawem administracyjnym są bardzo ścisłe . Prawo konst. i prawo adm. należą do dziedziny prawa publicznego , która dotyczy ustroju i działań organów państwa podejmowanych w interesie publicznym .Pod względem teoretycznoprawnym prawo konstytucyjne i adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE POSTACIE ADM. PUB - władcza, nie władcza, świadcząca

  Rozróżniamy adm. władcza i nie władczą

  władcza, – gdy adm.. wydaje akty obowiązujące adresatów i gdy w razie potrzeby używa przymusu dla realizacji. Adm władcza charakteryzuje prawo wydawania aktów prawnych jednostronnych, którym służy domniemanie ważności ( podmiot, którego akt dotyczy jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁDZTWO ADMINISTRACYJNE

  Władztwo imperium –prawo użycia bezpośredniego przymusu przez organy adm. dla zrealizowania jednostronnych zarządzeń.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOWE CECHY ADM. PUB.

  1.Administracja jest zjawiskiem społecznym..

  2.Adm. cechuje aktywność, inicjatywa, działalność ukierunkowana na przyszłość.

  3.Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć.

  Ta cecha odróżnia adm.. od ustawodawstwa

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Przymusowe

  Podstawową formą działalności organów administracji państwowej jest wydawanie aktów administracyjnych. Podejmując indywidualne decyzje w tysiącach spraw wymagających załatwienia, organ administracyjny kieruje nimi na swoim terenie w ramach swych kompetencji.

  Jednakże sprawność działania administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /3 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w Sprawach o Wykroczenia

  Postępowanie w sprawach o wykroczenia jest obecnie prowadzone przez kolegia do spraw wykroczeń. Konstytucja przewiduje, że w ciągu najbliższych lat kolegia ulegną likwidacji, a ich kompetencje przejmą sądy.

  W omawianym postępowaniu podlegają osądzeniu wykroczenia, czyli drobne czyny karne, zagrożone...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /7 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Skargi i wnioski

  Skargi są bardzo istotnym środkiem nadzoru społecznego nad działalnością organów administracji państwowej. Do złożenia skargi na działalność organu lub wniosku zmierzającego do usprawnienia tej działalności uprawniony jest każdy obywatel, instytucja itp. Złożenie skargi lub wniosku nakłada...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Sądowa Kontrola Decyzji Administracyjnych

  Decyzje odwoławcze w administracyjnym toku instancji podlegają – w zakresie ustalonym w kodeksie postępowania administracyjnego- kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny z punktu widzenia ich legalności, czyli zgodności z prawem. Do kontroli tej dochodzi w przypadku wniesienia skargi na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Środki Odwoławcze

  Jedną z gwarancji praworządności w działaniu organów administracji państwowej jest oparcie postępowania administracyjnego na zasadzie instancyjności.

  Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu wyższego szczebla. Wniesienie odwołania powoduje z reguły wstrzymanie wykonania wydanej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie Administracyjne ogólne - Decyzja

  Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy ona, więc postępowanie w danej instancji. Decyzja powinna mieć formę pisemną.

  Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy:

  Oznaczenie organu wydającego decyzję Data wydania decyzji  Oznaczenie stron, do których decyzja...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 172

  praca w formacie txt

Do góry