Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Monitor Sądowy i Gospodarczy

  Są ogólnokrajowymi dziennikami urzędowymi przeznaczone do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

  Ogłasza się :

  Wszystkie wpisy do rejestru handlowego

  Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Handlowy i Kodeks Postępowania Cywilnego

  Inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy Publikacyjne

  I Dziennik Ustaw RP i Dziennik Urzędowy RP “ Monitor Polski “.

  Dzienniki Urzędowe dzielimy na :

  Promulgacyjne- ogłaszanie pewnych aktów prawnych w sposób prawem przewidziany, przy czym dopiero wskutek promulgacji dany akt prawny uzyskuje pełną moc obowiązującą np., rozporządzenie ( jeśli jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj i oznaczenie orzecznictwa dla adm. publicznej

  Prawo zwyczajowe powstaje przez długotrwałe, jednolite stosowanie ( consuetudo ) i przekonanie zainteresowanych, że to stosowanie jest prawnie nakazane ( opinio iuris ).

  Tworzeniu się reguł zwyczajowych nie sprzyjają zmiany ustrojowe oraz zmiany ustawodawstwa. Dlatego prawo zwyczajowe nie można zaliczyć do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoiste źródła prawa

  Adresatem zawartych w nich norm są podporządkowane organom wydającemu akt jednostki organizacyjne oraz pracownicy tych jednostek bądź też w przypadku zakładów publicznych ich użytkownicy ( uczniowie, studenci, pacjenci ).

  Źródłami prawa wewnęt. Mogą być uchwały org. kolegialnych i zarządzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego i utrata ich mocy

  Nadzór stanowiony przez wojewodę, org, adm, rządowej niezespolonej sprawuje PRM, oraz uchylanie w trybie nadzoru akty prawa miejscowego ustanowione przez te org, jeśli są niezgodne z ustawami lub rozporządzeniami, a także niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności lub gospodarności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecna regulacja - rozwój instytucji terenowych przepisów prawnych

  Obecna konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źródeł prawa, które ona nazywa aktami prawa miejscowego. Zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. Jednostki samorządu terytorialnego ustalają wysokość podatków, opłat lokalnych.

  Rodzaje aktów prawa miejscowego

  akty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnienie wyposażenia org. terenowych w prawo stanowienia przepisów prawnych

  Jeśli do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym to rozstrzyganie w tych sprawach musi nastąpić w formach działania przez stanowienie norm prawnych.

  Konieczność uwzględnienia swoistych warunków terenowych, lokalnych, terenowe przepisy mogą i muszą to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja terenowych przepisów prawnych

  Hierarchia norm polega na tym iż normy wyższego rzędu ograniczają warunki tworzenia norm niższego rzędu określają ich przedmiot oraz zakres i sposób regulowania. Może on przybierać dwojaki charakter.

  Np. jeśli chodzi o przyznanie kompetencji to przepis wyższego rzędu sam reguluje treść danej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe źródła prawa

  Akty prawa miejscowego

  I Pojęcie – to akty prawa miejscowego, rozumieć będziemy przepisy powszechnie obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, a nie na całym jego obszarze i tylko wtedy, gdy wydawane są przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe org. Adm. Rządowej.

  Przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe akty normatywne stanowione przez org. centralne

  Uchwały RM oraz zarządzenia PRM i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe org. wydającemu te akty. Podlegają one kontroli zgodności z powszechnie obowiązującym prawem przez Trybunał Konstytucyjny. Publikowane są w Monitorze Polskim.

  Zarządzenia – mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry