Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  UŻYTKOWNICY ZAKŁADÓW

  Uczniowie, studenci, chorzy, czytelnicy itp. Użytkownicy są podmiotami , w stosunku do których ma zastosowanie władztwo zakładowe, realizowane przez organy zakładu.

  Przykładem obowiązkowego korzystania z zakładu pub. jest obowiązek szkolny. Art.15 ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD

  Jednostka organizacyjna, nie będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu , która została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych, wyposażona w zespół środków osobowych i rzeczowych, realizująca zadania publiczne i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD

  Związki publicznoprawne. Istnieje i działa w ramach państwa wyłącznie na podstawie ustaw. Administrację samorządową można określić jako adm. samodzielną, poddaną jedynie nadzorowi, a ponadto realizowaną przez odrębne od państwa podmioty administrujące.

  CECHY SAMORZĄDU:

  “przepisy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZTWO ORGANIZACYJNE

  Tworzenia, zmiany i znoszenia podmiotów administracji .Przysługuje organom państwa w zakresie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej.

  Utworzenie podmiotu adm. następuj przez wydanie aktu prawnego, podobnie w przypadku łączenia bądź znoszenia podmiotu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT ADMINISTRACJI

  Państwo jest pierwotnym podmiotem admini realizuje należące do niego zadania adm. w części przez własne organy , w części przez samodzielne podmioty adm. Niektóre podmioty adm. są usamodzielnione pod względem organizacyjnym i prawnym, nazywamy je osobami prawnymi prawa publicznego zaliczamy do nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola w prawie adm.

  Prawo organu kontrolującego do wyłącznego sprawdzania działalności innych organów , czy jednostek organizacyjnych i oceniania prawidłowości ich działalności, przyrównania do jakichś wzorców.

  Zamiast terminu kontrola używa się takich pojęć jak lustracja, wizytacja, rewizja.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór w prawie adm.

  Oznacza kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia (uchylenia, stwierdzenia nieważności ) jego aktów.

  PODZIAŁ ŚRODKÓW NADZORÓW

  Środki nadzoru represyjnego

  Zaliczamy do nich:

  żądanie informacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autonomia

  Polega na przyznaniu jednostkom samorządowym kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej ( ustaw) niższych niż ustawa zasadnicza.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja

  Proces przekazywania uprawnień ze szczebla centralnego na szczeble niższe, a także sposób organizacji i wykonywania władztwa administracyjnego państwa, w którym org. Działające na szczeblu nie pozostają w stosunku hierarchicznej podrzędności do organów szczebla wyższego.

  ZALETY...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIĄZANIA PODMIOTÓW ADM. PUBLICZNEJ: Dekoncentracja, koncentracja, centralizacja

  Przy koncentracji – punkt ciężkości adm. spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych, które decydują we wszystkich ważnych sprawach.

  Organy niższe są silnie skrępowane, niesamodzielne, mogą wykonywać np. czynności przygotowawcze.

  Przy dekoncentracji – punkt ciężkości adm. leży w organach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt

Do góry