Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  E-Government

  Definicja e-Government

  Europejska definiuje e-Government (e-administracja) jako stosowanie technologii informatycznych w publiczna|administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /11 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartowanie

  Technika kartowania jest stosowana do rejestracji informacji zbieranych w trakcie diagnozy. Może również być użyta do zapisu rozwiązań projektowanych. Do podstawowych kart przebiegu zaliczyć należy:

  kartę procesu, kartę obiegu dokumentu, kartę przebiegu czynności, kartę przebiegu czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pracy akwizytora

  Charakterystyka

  Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi.

  Akwizycja jako aktywna metoda zawierana transakcji (kontakt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka pracy akwizytora

  Charakterystyka

  Praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i przekonywanie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o wykonanie usługi.

  Akwizycja jako aktywna metoda zawierana transakcji (kontakt...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĘDY CENTRALNE I AGENCJE

  Centralne organy można podzielić na organy podległe bądź nadzorowane: bezpośrednio przez RM lub Prezesa RM , przez właściwego ministra (centralne organy resortowe) np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szef Służby Cywilnej.

  Państwowe jednostki organizacyjne- agencje np. Własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMITETY, CENTRA I RADY

  Komitet Integracji Europejskiej

  ZADANIA: koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE, , współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji programu wymagań integracyjnych,

  Komitet Badań Naukowych

  Jest to naczelny organ adm. , kolegialny do spraw polityki naukowej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZES RADY MINISTRÓW

  FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA MINISTRÓW i ADMINISTRACJA RZĄDOWA

  W skład RM wchodzą: Prezes RM, Wiceprezesi RM, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komisji

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych; Prezydenta i Sejmu. Odbywa się następująco: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI

  Znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze administracji. Ich terytorialny zasięg obejmuje cały kraj. Funkcje centralnych organów adm. spełniają:

  Prezydent RP, RM, PRM, ministrowie, Komitet Badań Naukowych. Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJA

  Mogą być publicznoprawne, państwowe, niepaństwowe.

  Statut fundacji określa jego nazwę, siedzibę i majątek, cele ,zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.

  Fundacja uzyskuje osobowość prawną z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt

Do góry