Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola resortowa

  Jest to kontrola wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący, jak i podmiot kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi adm. rządowej. Kontrola resort. jest przejawem zachodzącego pomiędzy podmiotami, pozostającymi w zależności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wewnątrzadministracyjna

  Pod tym pojęciem należy rozumieć, instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów adm. pub. Zaliczamy do nich: kontrolę wykonywaną w ramach poszczególnych resortów ( kontrola resortowa ), kontrolę instancyjną, kontrolę międzyresortową, kontrolę prokuratorską oraz kontrolę sprawowaną przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

  Trybunałowi Konstytucyjnemu poświecone sa art.188-197 oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym.

  Konstytucja poszerzyła kompetencje Trybunału o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd antymonopolowy

  Przepisy ustawy z 24 luego1990r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, oraz ustawy z 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne przewidują, że od decyzji organów administracji rządowej właściwych w tych sprawach przysługują środki odwoławcze do Sądu Okręgowego w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

  A/Sądy ubezpieczeń społecznych

  Obecnie obowjązuje ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje ona, że ZUS wydaje decyzje w zakresie spraw indywidualnych dotyczących:

  -zgłaszania do ubezpieczeń społecznych

  -przebiegu ubezpieczeń

  -ustalania wymiaru składek i ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres kontroli NSA

  DECYZJE ADMINISTRACYJNE.

  Postanowienia wydane w postępowaniu adm., na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę, co do istoty,

  Postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie

  Inne niż...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczelny Sąd Administracyjny

  NSA, organ sądowniczy, który sprawuje wymiar sprawiedliwości przez sądową kontrolę administracji publicznej. NSA działa w Warszawie i w ośrodkach zamiejscowych tworzonych dla jednego lub kilku województw.

  W skład NSA wchodzą: prezes i wiceprezesi Sądu, prezesi izb, prezesi ośrodków zamiejscowych oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA SĄDOWA: sądownictwo administracyjne, NSA

  1.Sądownictwo administracyjne.

  W toku rozwoju historycznego ukształtowały się różne typy kontroli nad adm. i tak można wyróżnić:

  kontrolę wykonywana wyłącznie powołane w tym celu sadownictwo administracyjne

  kontrole wykonywaną przez sady powszechne

  typ mieszany kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Jest to organ podległy Sejmowi.

  PIP tworzą Główny Inspektor Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy pracy.

  PIP kieruje Główny Inspektor pracy , powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

  Zastępców GIP powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Nie może on zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej .

  Korzysta z immunitetu.

  GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swej działalności .

  Swoje zadanie GIODO wykonuje przy pomocy Biura GIODO.

  Do zadań GIODO...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt

Do góry